Tag Archives: Gysbert Japix

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

In albumynskripsje út 1794

It album amicorum fan Rinse Koopmans, koartlyn wer foar it ljocht kommen, blykt in oant no ta ûnbekende Fryske albumynskripsje út 1794 te befetsjen. De ynskriptor, Jacobus Scheltema, sitearret in tal dichtrigels fan Gysbert Japix en ferwiist yn de opdracht … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on In albumynskripsje út 1794

Eeltsje Hettinga, Dwingehôf

Over: Eeltsje Hettinga, Dwingehôf, Steven Sterk, Utrecht 2000. De dichtbundel als omzoomde vuilstort van wat voorbijgaat: zoals eerder in zijn debuut Akten fan winter (1998) probeert Eeltsje Hettinga ook in Dwingehôf, zijn tweede bundel, met grote inzet in taal te … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , , , , | Comments Off on Eeltsje Hettinga, Dwingehôf

Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Niet minder dan zes geleerde genootschappen in Nederland, waaronder de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, verloren in 1852 door opzegging een hunner leden. Het betrof een Friese jonker, om zijn erudiet vertoon … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)

Nog geen jaar na de dood van zijn eerste echtgenote ging Tsjalling Hiddes Halbertsma, 45 jaar oud, koopman in boter en kaas te Grouw, een nog jonge weduwe vrijen. Zowel zijn kinderen als zijn broers zagen dat aanvankelijk met lede … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)

Krommen fan de lêstafel

Oer: Piter Yedema, Lieten fan de flakte, Lykele Jansma, Stynsgea 1988. Jac. Dykstra, Op ’e kear, Koperative Utjowerij, Boalsert 1988. Acht yllustrearre poëzijkaarten, útjûn troch Operaesje Fers, 1988. ‘As it oansyk komt: reedzje ús wat poëzije’ Hat de poète maudit … Continue reading

Posted in 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Krommen fan de lêstafel