Tag Archives: Hein Jaap Hilarides

Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

Ljouwert, 19 septimber 2014 – Seis jonge(re) dichters sprutsen op in gearsit yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar oer de ynfloed fan Obe Postma op harren wurk. Goed fjirtich taharkers krigen meinimmende en ek geastige kauseryen opdist. Eltse sprekker sleat … Continue reading

Posted in Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

H.J. Hilarides, Tersk

Over: H.J. Hilarides, Tersk. Fersen, Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2000. ‘Op de kermis met een snackwagen, een schiettent en muziek slingeren feestvlaggetjes – rood, wit, oranje en blauw – tussen palen aan een touw’. Wat is er nodig om … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , | Comments Off on H.J. Hilarides, Tersk