Tag argiven: Jabik Veenbaas

Obe yn Mokum

Amsterdam, 11 desimber 2019 – Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa’n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar in (Hollânsktalige) jûn oer Obe Postma. Seis … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Obe yn Mokum

Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Amsterdam, 28 april 2013 – Tsjêbbe Hettinga hie hjoed sels optrede sillen yn De Nieuwe Liefde yn Amsterdam-West, mar de dea kaam dertusken. Freonen makken fan de byienkomst in hommaazje oan de ferstoarne dichter. Tsead Bruinja en Nynke Laverman bewiisden … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Reaksjes út op Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Jabik Veenbaas, Metropolis

Over: Jabik Veenbaas, Metropolis, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2001. Metropolis is de eerste dichtbundel die Jabik Veenbaas het licht doet zien, maar van een debuut is amper sprake. In tijdschriften publiceert Veenbaas al Friese gedichten vanaf midden jaren tachtig. Daarnaast heeft … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , , , | Reaksjes út op Jabik Veenbaas, Metropolis