Tag Archives: Jabik Veenbaas

Obe yn Mokum

Amsterdam, 11 desimber 2019 – Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa’n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar in (Hollânsktalige) jûn oer Obe Postma. Seis … Continue reading

Posted in Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Obe yn Mokum

Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Amsterdam, 28 april 2013 – Tsjêbbe Hettinga hie hjoed sels optrede sillen yn De Nieuwe Liefde yn Amsterdam-West, mar de dea kaam dertusken. Freonen makken fan de byienkomst in hommaazje oan de ferstoarne dichter. Tsead Bruinja en Nynke Laverman bewiisden … Continue reading

Posted in Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Jabik Veenbaas, Metropolis

Over: Jabik Veenbaas, Metropolis, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2001. Metropolis is de eerste dichtbundel die Jabik Veenbaas het licht doet zien, maar van een debuut is amper sprake. In tijdschriften publiceert Veenbaas al Friese gedichten vanaf midden jaren tachtig. Daarnaast heeft … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , | Comments Off on Jabik Veenbaas, Metropolis