Tag Archives: Jacobus Kantenaar

Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

  ‘Net lulle mar poetse’ is hjoeddedei tink populêrder, mar it âlde sprekwurd ‘It is mei sizzen net te dwaan’ is ek noch altyd yn swang. It earste skriftlike fynplak fan it sprekwurd datearret al fan 1635. En der binne … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

Mullumer Kindertotenlieder

De dea hat húskes fan hâld-oan. Ien sa’n húske wie ‘huizinge nummer 14’ yn Mullum doe’t skoalmaster Berent Mulder dêr wenne. Binnen in tiidrek fan 25 jier kloppe de man mei de seine dêr seisris op ’e doar: foar fjouwer … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mullumer Kindertotenlieder