Tag argiven: Joast Hiddes Halbertsma

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Eeltsje Hiddes Halbertsma hâlde yn 1818 as studint medisinen in semester yn Heidelberg ta, dêr’t er him bekwaamde yn de ferloskunde. Werom yn Nederlân joech er syn proefskrift yn it ljocht en stjoerde er in eksimplaar nei syn Heidelberger learmaster … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , | Reaksjes út op In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

En dan dyn kukel

Oer: Jacobus Quiryn Smink, Adams apel, Utjouwerij Hispel, Wiuwert 2013. Tidens in feestlike gearkomste yn de Boalserter Martinytsjerke op 12 oktober naam Jacobus Smink de Gysbert Japicxpriis 2013 yn ûntfangst. Dy krige er foar syn dichtbondel Sondelfal út 2009. Oarkonde … Fierder lêze

Pleatst yn 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , | Reaksjes út op En dan dyn kukel

Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Niet minder dan zes geleerde genootschappen in Nederland, waaronder de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, verloren in 1852 door opzegging een hunner leden. Het betrof een Friese jonker, om zijn erudiet vertoon … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)

Nog geen jaar na de dood van zijn eerste echtgenote ging Tsjalling Hiddes Halbertsma, 45 jaar oud, koopman in boter en kaas te Grouw, een nog jonge weduwe vrijen. Zowel zijn kinderen als zijn broers zagen dat aanvankelijk met lede … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)