Tag Archives: Julius Matthijs van Beijma

Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

  ‘Net lulle mar poetse’ is hjoeddedei tink populêrder, mar it âlde sprekwurd ‘It is mei sizzen net te dwaan’ is ek noch altyd yn swang. It earste skriftlike fynplak fan it sprekwurd datearret al fan 1635. En der binne … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’