Tag Archives: Petrus Halbertsma

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Foar famylje, freonen – en it Fryske folk