Tag Archives: Susan Gilbert

Emily Dickinson, 744

  Yn Grûn - ferbliuw fan de Narsis - Dêr giet ek Sy beskûl - Har Meitser - Har Metropolis - Har Helpster - it Hielal - Har Sier jaan - Kleur en Swier en Rom - Is oan it … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , , , | Comments Off on Emily Dickinson, 744

Emily Dickinson, 1096

  Somtiden roetsjt der yn it Gers In smelle Bysfeint om - Hast him al moete? Nee, noch net? Hy lit him iensklaps sjen - It Gers wurdt klyfd as mei in Kam - In flekte Skacht merkst op, Dan … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , , | Comments Off on Emily Dickinson, 1096