Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

 
Muorre-ûnderhâld

Der is wat dat net oer in muorre mei,
Dat froast stjoert dêr’t de ûndergrûn fan tynt,
De flinten boppe-op ferwaarje lit
En bressen slacht, foar twa sels bredernôch.
Wat jagers dogge, giet it hjir net om:
Ik rin se nei, lis stiennen wer teplak
Dy’t sy net op mekoarren litten ha,
Omdat de meute los moast op it knyn
Dat skûle. Mar net ien hat heard of sjoen
Wat skuld hat oan de skea dy’t ik bedoel,
De gatten dy’t wy elk jier maitiids tichtsje.
Ik doch myn buorman jinsen wer berjocht,
Wy prate ôf en rinne ’t skied bylâns
En bouwe de muorre tusken ús wer op.
Al dwaande hâlde wy dy tusken ús.
Elk docht de flinten lizzend op syn helte.
Guon binne kantich, oaren hast sa rûn
Dat in beswarring se balâns jaan moat:
‘Bliuw lizzen oant wy dy de rêch takeare!’
’t Hantearjen makket ús de fingers rou.
Och, ’t is in soart fan wedstriid bûtendoar,
Elk oan in kant. Mear is it winlik net:
Wêr’t muorre is, hie it wol sûnder kind:
Hy docht yn dinnen, ik bin appelhôf.
Nea stekt, sis ik, ien fan myn beamkes oer
En yt ien fan syn dinne-appels op.
Syn antwurd: ‘Goede muorren, goede buorren.’
Tsjinstribbich troch de maitiid bin ’k benijd
Oft ik him ta wat ynsjoch bringe kin:
‘Liedt dit ta goede buorlju? Soks jildt dochs
Foar lân mei kij? Hjir is gjin ko te sjen.
Ik soe gjin muorre bouwe foar’t ik wist
Wat ik dêrmei dan yn- of bûtensleat
En wa’t ik mooglik argewaasje joech.
Der is wat dat net oer in muorre mei,
Him sljochtsje wol.’ Hast hie ik ‘Elven’ sein,
Mar elven binne ’t no krekt net, en leafst
Woe ik dat hy dêr sels mei kaam. Ik sjoch
Him stiennen tôgjen, ien yn elke hân,
Lykas in stientiidman syn wapentúch.
Hy spaant, komt it my foar, yn tsjuster om
Dat mear is as it skaad fan beam en bosk.
Foarby syn heite spreuk sil er net gean
En dat er dêr oan tocht hat, noasket him,
Wer seit er: ‘Goede muorren, goede buorren.’

 

Mending Wall

Something there is that doesn’t love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun;
And makes gaps even two can pass abreast.
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a stone,
But they would have the rabbit out of hiding,
To please the yelping dogs. The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at spring mending-time we find them there.
I let my neighbor know beyond the hill;
And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again.
We keep the wall between us as we go.
To each the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance:
‘Stay where you are until our backs are turned!’
We wear our fingers rough with handling them.
Oh, just another kind of outdoor game,
One on a side. It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.
My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him.
He only says, ‘Good fences make good neighbors.’
Spring is the mischief in me, and I wonder
If I could put a notion in his head:
Why do they make good neighbors? Isn’t it
Where there are cows? But here there are no cows.
Before I built a wall I’d ask to know
What I was walling in or walling out,
And to whom I was like to give offense.
Something there is that doesn’t love a wall,
That wants it down.’ I could say ‘Elves’ to him,
But it’s not elves exactly, and I’d rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.
He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.
He will not go behind his father’s saying,
And he likes having thought of it so well
He says again, ‘Good fences make good neighbors.’

 

Ut North of Boston, 1914

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

Wallace Stevens, It glês wetter

 
It glês wetter

Dat it glês rane soe yn hjittens,
Dat it wetter befrieze soe yn kâldens,
Toant oan dat dit objekt inkeld in steat is,
Ien út in protte, tusken twa poalen. Dus,
Yn it metafysyske binne der dy poalen.

Hjir yn it sintrum stiet it glês. Ljocht
Is de liuw dy’t delkomt om te drinken. Dêr
En yn dy steat is it glês in poel.
Readich binne syn eagen en readich syn kloeren,
It ljocht dat delkomt, bet syn tsjeaken fol skom

En yn it wetter wâlje planteslierten om.
En dêr en yn in oare steat – de refraksjes,
De metafysika, de plastyske parten fan gedichten
Ferhûneloartsje yn de geast – Mar, dikke Jocundus,
Yn noed oer wat hjir yn it sintrum stiet, net it glês,

Mar yn it sintrum fan ús libbens, dizze tiid, dizze dei,
It is in steat, dizze maitiid mids de politisy
Dy’t kaartspylje. Yn in doarp fan ynlanners
Moatte je noch ûntdekke. Mids doggen en dong
Moatte je trochgean mei it oanfjochtsjen fan jins ideeën.

 

The Glass of Water

That the glass would melt in heat,
That the water would freeze in cold,
Shows that this object is merely a state,
One of many, between two poles. So,
In the metaphysical, there are these poles.

Here in the centre stands the glass. Light
Is the lion that comes down to drink. There
And in that state, the glass is a pool.
Ruddy are his eyes and ruddy are his claws
When light comes down to wet his frothy jaws

And in the water winding weeds move round.
And there and in another state—the refractions,
The metaphysica, the plastic parts of poems
Crash in the mind—But, fat Jocundus, worrying
About what stands here in the centre, not the glass,

But in the centre of our lives, this time, this day,
It is a state, this spring among the politicians
Playing cards. In a village of the indigenes,
One would have still to discover. Among the dogs and dung,
One would continue to contend with one’s ideas.

 

Ut Parts of a World, 1942

Little Guilleret, long Tristram en fat Jocundus. Yllustraasje troch Edward G. McCandlish yn Laboulaye’s fairy book út 1866.

Wat of wa bedoelt Stevens mei ‘fat Jocundus’? Nei myn bêste witten hat de Wallace Stevens-literatuer dêr gjin goed antwurd op. Yn Parties d’un monde (2011), in Frânske oersetting fan Parts of a World, identifisearret oersetter Thierry Gillybœuf fat Jocundus mei de Italiaanske yngenieur en arsjitekt Giovanni Giocondo (sa. 1433–1515), mar dat liket my in slach yn ’e loft. En Wallace Stevens-gids Eleanor Cook giet yn har boek A reader’s guide to Wallace Stevens (2007) net fierder as:

“jocund” personified through its etymology (Lat. masculine singular), an unlikely worrior.

Ja, it Latynske adjektyf jocundus of jucundus betsjut ‘wat nocht jout’, oangenaam, noflik (fan persoanen: bemind, ynnimmend), mar wat moat dat yn dit gedicht en wêrom is de Jocundus fan Stevens ‘fat’?

Fat Jocundus is in personaazje yn it mearke ‘King Bizarre and Prince Charming; or, the art of governing men’ fan de amerikanofile Frânsman Édouard Laboulaye (1811–1883). It is yn in oersetting fan Mary L. Booth opnommen yn Laboulaye’s fairy book. Fairy tales of all nations, New York 1866. Yn dat mearke wurde de ‘physicians’ fat Jocundus, long Tristram en little Guilleret ûntbean by in sike kening om in diagnoaze te stellen. De dokters wurde omskreaun as ‘three geniuses who had made their fortune, each with one idea, which had been the reason why they had never had any more’. Is fat Jocunus yn Stevens syn gedicht yndied ‘an unlikely worrior’, dan net omdat er dêr te plesant foar wêze soe, mar omdat er net ree of by steat is om mear as ien idee te hawwen.

Posted in Wallace Stevens | Tagged , , , , , , | Comments Off on Wallace Stevens, It glês wetter

Robert Frost, In ko yn appeltiid

 
In ko yn appeltiid

Eat ropt wekker yn dy ko it ferlet
In freding fral te sjen as in iepen sket
En fredingmakkers fral as net sa snoad.
Har kop is besmodske, sy flybket in soad,
’t Is sjerp fan sider. No’t se preaun hat fan fruit,
Wurdt greide toar as hop troch har ferspuid.
Sy draaft fan beam nei beam, dêr lizze en swietsje
De ôfwaaide fruchten, dêr’t wjirmen fan genietsje.
Oant it har fleane lit, begnaut se dy rûch.
Sy âlet tsjin de loft – en wurdt dan slûch.
Har jaar ferskronfelet. Sy stiet aanst drûch.

 

A Cow in Apple Time

Something inspires the only cow of late
To make no more of a wall than an open gate,
And think no more of wall-builders than fools.
Her face is flecked with pomace and she drools
A cider syrup. Having tasted fruit,
She scorns a pasture withering to the root.
She runs from tree to tree where lie and sweeten
The windfalls spiked with stubble and worm-eaten.
She leaves them bitten when she has to fly.
She bellows on a knoll against the sky.
Her udder shrivels and the milk goes dry.

 

Ut Mountain Interval, 1916

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, In ko yn appeltiid

Wieder was Schreckliches

Postcards pictured V

Three picture postcards, sent to ‘Otto’ by ‘Rosa’ in Mittweida (near Dresden in Saxony, Germany) during World War I, presumably in 1914, between 31 October and 23 November. No addresses, stamps or postmarks; apparently sent in envelopes.

As can be deduced from Rosa’s messages, Otto travelled from Mittweida over Leipzic and Cologne to Lomme, near Lille in Northern France. Most likely he was a soldier. On 31 July 1914, Germany had ordered the mobilization of its troops. In the following days Germany declared war on Russia and France. Otto may have been part of the German troops that invaded France from the north, through Belgium. Perhaps he was also one of the 2,5 million German, French and British soldiers who fought in the first Battle at the Marne, in Northern France, on 6–12 September 1914. Half a million of them were killed.

For many of the German soldiers the mobilization was at first like a holiday; some of them even marched with flowers in the muzzles of their rifles. Propaganda and an atmosphere dominated by nationalism and militarism added to the notion of ‘ein frischer, fröhlicher Krieg’. These picture postcards are striking expressions of that sentiment. Once used for sending messages, they often show a cynical combination of propaganda and wartime reality.

1. Mittweida, 31-10-[1914?]. Photo, b/w, with the black-white-red flag of the German Empire (1871–1918), 138×85 mm. Issued by the Neue Photographische Gesellschaft, Berlin, no. 12790.

Printed text:
    Grüß’ Gott!

Written text:
    Mittweida, d. 31.10.
    Mein lieber Otto!
    Vielen Dank für deine liebe Karte, die ich heute erhalten habe. Freue mich, daß du noch gesund und munter bist, dasselbe kann ich auch von mir sagen. Lieber Otto, du kannst die Bücher dort behalten, wenn du willst, ich habe sie gelesen. Deine Eltern haben auch dein Paket mit Briefen und Karten erhalten, ich soll dich vielmals grüßen von Ihnen. Bei uns ist eine Kälte, wie zu Weihnachten, daß [!] Laub ist schon alles runter. Heute vorm Jahre war ich mit dir in Altmittweida zur Kirmes daß [!] waren schönre Zeiten, nicht wahr Otto?
    Wann wirst du mal wieder kommen
    Viele Grüße von Allen.
    Ich grüße und küsse dich vielmals d. tr. [= deine treue] Rosa

2. Mittweida, 18-11-[1914?]. Photo, b/w, with the flag of the German Empire, 136×86 mm. Issued by the Neue Photographische Gesellschaft, Berlin, no. 12671.

Printed text:
    In treuem Gedenken!

Written text:
    Mittweida, d. 18.11.
    Mein einziger Otto!
    Habe heute deine liebe Karte aus Leipzig erhalten, sage dir vielen dank dafür. Mein Otto, ich wäre zu gern noch einmal zu dir gekommen, aber ich wollte es dir nicht schwer machen. Ich war in einer Stimmung, ich hätte den ganzen Tag weinen können. Heute geht es wieder, war bei deinen Eltern einmal, deine Mutter hat dein Geld auf die Sparkasse geschafft. Vergiß mich nicht mein Otto und komm bald wieder
    In treuer Liebe gr. u. k. d. d. [= grüßt und küsst dich deine] Rosa
    Bin schon 9 Uhr zu Bett gegangen.

3. Mittweida, 23-11-[1914?]. Photo, b/w, 135×84 mm. Issued by Paul Fink, Berlin, no. 3692/2.

Printed text:
    Fräulein Feldgrau

Fräulein Feldgrau was a silent film comedy made in 1914, starring Else Bötticher (1880–1966). She played a German baroness outsmarting the French shortly after the outbreak of the war.

Written text:
    Mittweida, d. 23.11.
    Mein lieber Otto!!
    Habe deine lieben Karten erhalten, die von Köln und vom Lomme. Sage dir vielen dank, freue mich daß es dir gut geht. Hier in Mittweida ist wieder was schreckliches passiert. Ein Soldat der auf Urlaub da war, hat in letzter Nacht seine 4 Kinder und sich selbst erschossen. Seine Frau war nur erst gestorben. Er hat sich das zu sehr angenommen. Köhler heißt er und sie wohnten im Brühl. Ich weiß nicht ob du Ihn kennst.
    Hoffentlich hast du nun auch meine Karte erhalten
    Ich habe keine schlechten Gedanken von dir
    Behalte mich lieb
    Es gr. u. k. d. d. tr. [= grüßt und küsst dich deine treue] Rosa

Brühl is a street in the borough Rößgen in Mittweida.

Posted in Postcards pictured | Tagged , | Comments Off on Wieder was Schreckliches

Ingeborg Bachmann, Stjerren yn maart

 
Stjerren yn maart

De siedtiid is noch fier. Wat opgiet, binne
Foarekers yn de rein en stjerren yn maart.
Yn de formulearring fan ûnfruchtbere tinzen
foeget it universum him nei it foarbyld
fan it ljocht, dat de snie net oanrekket.

Under de snie sil der ek stof wêze
en, wat net útienfoel, fan it stof
de lettere fieding. O wyn dy’t oanhellet!
Fannijs skuorre ploegen it tsjuster op.
De dagen wolle langer wurde.

Op lange dagen siedzje se ús ûngefrege
yn fan dy kromme en rjochte linys,
en stjerren gean ôf. Op de ekers
bedije of bedjerre wy sa’t it komt,
hearrich oan de rein en úteinlik ek it ljocht.

 

Sterne im März

Noch ist die Aussaat weit. Auf treten
Vorfelder im Regen und Sterne im März.
In die Formel unfruchtbarer Gedanken
fügt sich das Universum nach dem Beispiel
des Lichts, das nicht an den Schnee rührt.

Unter dem Schnee wird auch Staub sein
und, was nicht zerfiel, des Staubes
spätere Nahrung. O Wind, der anhebt!
Wieder reißen Pflüge das Dunkel auf.
Die Tage wollen länger werden.

An langen Tagen sät man uns ungefragt
in jene krummen und geraden Linien,
und Sterne treten ab. Auf den Feldern
gedeihen oder verderben wir wahllos,
gefügig dem Regen und zuletzt auch dem Licht.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Stjerren yn maart

Georg Trakl, Mearke

 
Mearke

It fjoerwurk sproeit wylst giel de sinne blinkt;
Yn ’t âlde park bemaskere gewrimel.
Loftspegelingen oan de skiere himel,
It njoere kriten fan in faun wjerklinkt.

Syn gouden gniis, skril yn de boskjes, winkt.
De túnkers is fol striidgewoel fan hommels,
Lâns stoot in ruter op in feale skimmel.
De peppel gloeit yn rigen wif en rank.

It pjut dat yn de fiver hjoed ferdronk,
Leit yn it keal fertrek as in santinne.
Ljocht dat har blinet, brekt troch wolken hinne.

De âlden gean de kas yn, kûm en krank,
Bejitte harren blommen, heal fertoarre.
Dreamtizich grútsje stimmen by de doarren.

 

Märchen

Raketen sprühn im gelben Sonnenschein;
Im alten Park welch maskenhaft Gewimmel.
Landschaften spiegeln sich am grauen Himmel
Und manchmal hört den Faun man gräßlich schrein.

Sein goldnes Grinsen zeigt sich grell im Hain.
In Kressen tobt der Hummeln Schlachtgetümmel,
Ein Reiter trabt vorbei auf fahlem Schimmel.
Die Pappeln glühn in ungewissen Reihn.

Die Kleine, die im Weiher heut ertrank,
Ruht eine Heilige im kahlen Zimmer
Und öfter blendet sie ein Wolkenschimmer.

Die Alten gehn im Treibhaus stumpf und krank
Und gießen ihre Blumen, die verdorren.
Am Tore flüstern Stimmen traumverworren.

 

Ut de ‘Gedichte 1909–1912’

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Mearke

Ingeborg Bachmann, Deade haven

 
Deade haven

Oan de mêsten hingje dampe flaggen,
waaie yn kleuren, troch gjin lân ea fierd,
foar ferslike stjerren en de moanne,
dy’t grien útslein yn de mêstkoer sliept.

Wetterwrâld út de ûntdekkerstiden!
Weagen woekerje oer elke wei,
en fan boppen dript it ljocht út nije
wegenetten, nei de loft ferlein.

Under blêdzje wetters yn de bibels,
stiet op nacht de nulle fan ’t kompas.
Ut de dreamen wurdt it goud no wosken
en de see beërft ferlittenis.

Net in lân, gjinien bleau ûnbepade!
Sterke stikken driuwe hjir teskuord,
want de dryste, geiende ûntdekkers
rekken yn it deade dwersrak fuort.

 

Toter Hafen

Feuchte Flaggen hängen an den Masten
in den Farben, die kein Land je trug,
und sie wehen für verschlammte Sterne
und den Mond, der grün im Mastkorb ruht.

Wasserwelt aus den Entdeckerzeiten!
Wellen überwuchern jeden Weg,
und von oben tropft das Licht aus Netzen
neuer Straßen in die Luft verlegt.

Drunten blättern Wasser in den Bibeln
und die Kompaßnadel steht auf Nacht.
Aus den Träumen wird das Gold gewaschen
und dem Meer bleibt die Verlassenschaft.

Nicht ein Land, nicht eins blieb unbetreten!
Und zerrissen treibt das Seemansgarn,
denn die tollen, lachenden Entdecker
fielen in den toten Wasserarm.

 

Ut Anrufung des Großen Bären, 1956

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Deade haven

Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis

 
Oan de jongfeint Elis

Elis, as de klyster yn it swarte wâld ropt,
Dat is dyn ûndergong.
Dyn lippen drinke de koelte fan de blauwe berchwelle.

Lit gewurde, as dyn foarholle licht bliedt
Oerâlde leginden
En tsjustere tsjutting fan de fûgelflecht.

Do lykwols rinst mei teare stappen de nacht yn,
Dy’t fol poarperen druven hinget,
En do beweechst de earms moaier yn it blau.

In toarnestrûk jout toan
Dêr’t dyn moanne-eagen binne.
O, hoe lang al, Elis, bisto ferstoarn.

Dyn lichem is in hyasint,
Dêr’t in muonts syn waaksen fingers yn doopt.
In swarte hoale is ús swijen,

In sêft dier stapt dêr bytiden út
En lit de swiere eachlidden stadich sakje.
Op dyn sliepen dripket swarte dau,

It lêste goud fan ferfallen stjerren.

 

An den Knaben Elis

Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,
Dieses ist dein Untergang.
Deine Lippen trinken die Kühle des blauen Felsenquells.

Laß, wenn deine Stirne leise blutet
Uralte Legenden
Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,
Die voll purpurner Trauben hängt,
Und du regst die Arme schöner im Blau.

Ein Dornenbusch tönt,
Wo deine mondenen Augen sind.
O, wie lange bist, Elis, du verstorben.

Dein Leib ist eine Hyazinthe,
In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.
Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt.
Auf deine Schlafen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

 

Ut Gedichte, 1913. Ek yn Sebastian im Traum, 1915. Yn 1719 waard yn in kopermyn yn it Sweedske Falun it lichem oantroffen fan in mynwurker dy’t dêr yn 1670 ferûngelokke wie. Ut dy fynst ûntstie de leginde fan Elis Fröbom. Dy foel op syn troudei yn in djippe mynskacht; doe’t syn lyk lange jierren letter fûn waard, wie it folslein yntakt.

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis

Notre petite brouille

Postcards pictured IV

Series of five picture postcards, three of them sent to Albert Monsallier, 56 rue Riquet, Paris, by ‘Adrienne’, in 1904. Collotype, 140×90 mm. Issued by A. Bergeret & Cie, Nancy.

Adrienne wrote all words and letters (except in proper names) in reverse order: the text has to be read from the lower right corner to the upper left. However, the line endings indicate that she started writing in the upper left corner. In the transcriptions below, the order of words and letters has been normalized, and omitted apostrophes have been added.

1. Uncirculated.

Printed text:
1. – Le Thermomètre du Ménage
Quand par dix degrés sous zéro
On marche vite, enflant le dos,
Il est bien rare qu’on s’émeuve
D’un minois de vierge ou de veuve,
A moins d’être un vrai brasero!
A.G.

‘A.G.’ is Armand Gaboriaud, who wrote a large number of rhymed captions for picture postcards issued by the firm of Albert Bergeret. Gaboriaud also used the pseudonym Marcel Houjan.

2. Postmark Paris, Les Halles, 24-02-1904.

Printed text:
2. – Le Thermomètre du Ménage
A zéro, – la glace fondante, –
On commence à risquer un oeil:
Mais l’âme encore indifférente
Semble toujours en deuil.
A.G.

Written text:
Je suis encore toute etonnée de l’air triste que tu avais hier sache donc mon cher petit Albert, que je n’aime pas en toi que ta personne mais ton caractère qui est doux et ton amitié que tu me témoignes journellement par tes caresses. promets-moi à l’avenir de ne plus te faire de semblables idées et crois à la sincère affection qu’aura toujours pour toi malgré tout ce qui pourra t’arriver ton Adrienne qui t’aime du plus profond de son coeur

3. Postmark Paris, rue des Archives, 20-[..]-1904.

Printed text:
3. – Le Thermomètre du Ménage
Dix au-dessus! L’hiver expire!
En face d’un gentil minois
On sent naître de doux émois,
Sur la lèvre naît un sourire.
A.G.

Written text:
tout est oublié mais promets-moi à l’avenir de ne jamais recauser de ce métier ta santé m’est préférable à tout et surtout ne te fais jamais d’idées au sujet de ce qui pourra t’arriver encore fois je ne t’aime pas simplement pour ton visage mais pour toi. accepte, cher Albert, les meilleurs baisers d’un coeur qui recommence à vivre gaiment
Adrienne

4. Postmark Paris, rue des Archives, 29?-[..]-1904.

Printed text:
4. – Le Thermomètre du Ménage
Vingt-cinq degrés! La sève monte!
Tête haute, le teint vermeil,
L’amour revient de son sommeil,
Et ma foi gare à qui l’affronte!
A.G.

Written text:
Je ne puis te d’écrire comme je suis contente d’avoir retrouvé mon petit Albert comme autrefois encore 47 jours et je m’effacerai de te faire oublier notre petite brouille, couvre-toi bien par ce temps froid ma seule crainte est que tu attrapes du mal. reçois, cher Albert les sincères affections d’un coeur qui se donne à toi sans réserve
Adrienne

5. Uncirculated.

Printed text:
5. – Le Thermomètre du Ménage
Trente-cinq degrés! La soupape
A lâché beaucoup de vapeur,
On a moins de force, d’ardeur,
Et pourtant l’amour rit sous cape
Quand nous dévêtit la chaleur!
A. GABORIAUD.

Posted in Postcards pictured | Tagged , , , | Comments Off on Notre petite brouille

Ingeborg Bachmann, Nachtflecht

 
Nachtflecht

Us ikker is de himel,
bewurke yn it swit fan de motoaren,
yn it oansicht fan de nacht,
mei de dream as ynset –

dreamd op skedelplakken en brânsteapels,
ûnder it dak fan de wrâld, dêr’t de wyn
de pannen fan meifierde – en no rein, rein, rein
yn ús hûs en yn de mûne
de bline swermen fan de flearmûzen.
Wa wenne dêr? Fan wa wienen de hannen skjin?
Wa ljochte op yn de nacht,
spûk foar de spûken?

Burgen yn it fearrepak fan stiel ferhearre
ynstruminten de romte, kontrôleklokken en wizers
it wolkestrewel, en de leafde skampt
de fergetten taal fan ús hert:
koart en lang lang... In oere lang
slacht hagel de trommel fan it ear,
dat, ôfkearich fan ús, harket en ferwint.

Net ûndergongen binne sinne en ierde,
inkeld as stjerren fersketten en net te ûnderskieden.

Wy binne opstiigd út in haven
dêr’t weromkear net telt
en fracht net en fangst net.
Yndiaaske speserijen en side út Japan
binne fan de hannelers
as fisken fan de netten.

Mar der is in rook te speuren
dy’t foarôfgiet oan de kometen
en it weefsel fan de loft,
troch fallen kometen teskuord.
Neam it de steat fan de iensumen
dêr’t ferbjustering yn plakfynt.
Fierders neat.

Wy binne opstiigd, en de kleasters binne leech,
sûnt wy ferneare, in oarder dy’t net hielet en net leart.
Hanneljen is gjin saak fan piloaten. Sy hawwe
bases foar eagen en útspraat op ’e knibbels
de lânkaart fan in wrâld dêr’t neat oan ta te foegjen is.

Wa libbet dêr ûnder? Wa gûlt...
Wa ferliest de kaai fan it hûs?
Wa fynt syn bêd net, wa sliept
op ’e drompels? Wa, as de moarn komt,
doart de sulveren streep te tsjutten: sjoch, boppe my...
As it wetter opnij yn it mûnerêd grypt,
wa doart him de nacht tebinnen te bringen?

 

Nachtflug

Unser Acker ist der Himmel,
im Schweiß der Motoren bestellt,
angesichts der Nacht,
unter Einsatz des Traums –

geträumt auf Schädelstätten und Scheiterhaufen,
unter dem Dach der Welt, dessen Ziegel
der Wind forttrug – und nun Regen, Regen, Regen
in unserem Haus und in den Mühlen
die blinden Flüge der Fledermäuse.
Wer wohnte dort? Wessen Hände waren rein?
Wer leuchtete in der Nacht,
Gespenst den Gespenstern?

Im Stahlgefieder geborgen, verhören
Instrumente den Raum, Kontrolluhren und Skalen
das Wolkengesträuch, und es streift die Liebe
unsres Herzens vergessene Sprache:
kurz und lang lang... Für eine Stunde
rührt Hagel die Trommel des Ohrs,
das, uns abgeneigt, lauscht und verwindet.

Nicht untergegangen sind Sonne und Erde,
nur als Gestirne gewandert und nicht zu erkennen.

Wir sind aufgestiegen von einem Hafen,
wo Wiederkehr nicht zählt
und nicht Fracht und nicht Fang.
Indiens Gewürze und Seiden aus Japan
gehören den Händlern
wie die Fische den Netzen.

Doch ein Geruch ist zu spüren,
vorlaufend den Kometen,
und das Gewebe der Luft,
von gefallnen Kometen zerrissen.
Nenn’s den Status der Einsamen,
in dem sich das Staunen vollzieht.
Nichts weiter.

Wir sind aufgestiegen, und die Klöster sind leer,
seit wir dulden, ein Orden, der nicht heilt und nicht lehrt.
Zu handeln ist nicht Sache der Piloten. Sie haben
Stützpunkte im Aug und auf den Knien ausgebreitet
die Landkarte einer Welt, der nichts hinzuzufügen ist.

Wer lebt dort unten? Wer weint...
Wer verliert den Schlüssel zum Haus?
Wer findet sein Bett nicht, wer schläft
auf den Schwellen? Wer, wenn der Morgen kommt,
wagt’s, den Silberstreiben zu deuten: seht, über mir...
Wenn das Wasser von neuem ins Mühlrad greift,
wer wagt’s, sich der Nacht zu erinnern?

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Nachtflecht