Argiven skriuwer: Klaas van der Hoek

Georg Trakl, Simmer

  Simmer Jûns swijt fan de koekoek De kleirop yn it wâld. Djipper bûcht him it nôt, De reade papaver. Der driget swart ûnwaar Boppe de heuvel. De krikel syn âlde liet Ferstjert yn it fjild. Net mear beweecht it … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Simmer

It album amicorum fan Jeltsje Ypey

It hat in moai doaske, dit losblêdige freondinne­­­­boekje. It doaske is fan bûten beklaaid mei reade side en goudkleurige byskes en fan binnen mei ljochtblau papier. De earste eigneresse hat der lykwols mar sân bydragen yn garre. Binne der bledsjes … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It album amicorum fan Jeltsje Ypey

Georg Trakl, Grodek

  Grodek Jûns wjerklinke de hjerstige wâlden Fan deadlike wapens, de gouden flakten En blauwe marren, dêr’t de sinne Tsjusterder oer weirôlet; omfiemet de nacht Stjerrende krigers, de wylde klacht Fan harren tebrutsen mûlen. Stil sammelt lykwols yn it wylgelân … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , | Reaksjes út op Georg Trakl, Grodek

Georg Trakl, Klacht

  Klacht Sliep en dea, de tsjustere earnen Omrûzje dizze holle hiel de nacht: Lit minskene gouden byldnis Ferswolgen wurde troch de izige weach Fan de ivichheid. Op yslike klippen Slacht it poarperen liif te pletter En de donkere stim … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Klacht

Georg Trakl, Yn it easten

  Yn it easten De winterstoarm syn wylde oargels lyk Is de tsjustere grime fan it folk, De poarperen weach fan de fjildslach, Fan ûntblêde stjerren. Mei brutsen wynbrauwen, sulveren earms Winkt stjerrende soldaten de nacht. Yn it skaad fan … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Yn it easten

Poste restante XLI

‘HOLWERD’ (l.û.), ‘Stationsweg’ (m.û.), ±1902–1904. Ljochtdruk, 89×137 mm. Utjûn troch Rykele van der Meulen, Snits, nû. 112. Poststimpels Holwert 24-12-1904 en Ferwert 25-12-1904. Ferstjoerd oan Gerben Koopmans en Antje Holwerda, Ferwert, troch harren nicht Antje Holwerda. Bêste Neef en Nift! … Fierder lêze

Pleatst yn Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Poste restante XLI

Wilfrid Gibson, Werom

  Werom Se freegje, hoe is ’t gien, Wêr wiest, wat hast dêr dien? Wat jou ik as beskie Dy’t wit dat ik ’t net wie, Mar ien oan my gelyk, Dy’t oerstuts, lykas ik, En folk yn ’t frjemde … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Werom

Wilfred Owen, Omdoch

  Omdoch Lis him yn ’t sinneljocht – It struts him ienris út ’e slom, Thús, doe’t er lân besiedzje mocht. Sels hjir yn Frankryk wekke ’t him, Oant dizze moarn fol snie en kjeld. Mûlk wit de sinne, âld … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfred Owen, Omdoch

Wilfrid Gibson, Skrikbyld

  Skrikbyld It makket my net kjel Te sneuveljen op ’t fjild, Dat my yn it gefjocht De dea yn de eagen sjocht. Mar krûpe wy op ’t lêst In hoal yn foar wat rêst, Dan skrilje ik, bang dat … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Skrikbyld

Poste restante XL

‘Groete uit’ (l.b.), ‘Leeuwarden’ (r.b.), ±1907–1908. Ljochtdruk, kleurelitografy, 89×139 mm. Utjûn troch Pieter Spijker, Ljouwert / De Tulp, Haarlem. Poststimpels Ljouwert 16-07-1908 en Drachten 16-07-1908. Ferstjoerd oan Jan en Jantsje Mulder, Drachten, troch Alle Mulder, Trijntje Dolstra en Bauke Mulder. … Fierder lêze

Pleatst yn Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Poste restante XL