Argiven skriuwer: Klaas van der Hoek

Poste restante XXXIX

‘Groete uit Jubbega’ (l.û.), ±1910–1917. Fotokaart, 88×137 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Deitekene Jobbegea 30-09-1917. Poststimpel De Gordyk 01-10-1917. Ferstjoerd oan Sytze Luchtenveld, legerkamp De Bilt, troch Afke van der Meer. Jubbega 30 September 1917 Lieve man Het is … Fierder lêze

Pleatst yn Poste restante | Tagged , , , , , | Reaksjes út op Poste restante XXXIX

E.E. Cummings, ‘ien(in’

  ien (in bl êd fa lt )l ik ens   l(a le af fa ll s) one l iness   Ut 95 Poems, 1958

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘ien(in’

Robert Frost, Fjoer en iis

  Fjoer en iis A seit, de wrâld fergiet yn fjoer. B seit, yn iis krijt dy syn lean. Wat ik oan hertstocht ea wjerfoer, Set my by A yn it partoer. Mar moast de wrâld twaris fergean, Dan ken … Fierder lêze

Pleatst yn Robert Frost | Tagged | Reaksjes út op Robert Frost, Fjoer en iis

E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

  Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast. Jo roere en roere en roere oant jo my ynienen in bedêst obseen glimke jouwe (frouwe ik sil jo roere mei myn geast.)Jo roere,neat oars, licht,en mei einleas gemak wurde jo dan … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

Robert Frost, Bêdklok

  Bêdklok Ik hie foar myn kuier by winterjûn Net ien om mei te petearjen fûn, Mar ik hie it streekje dat der wie, Oant de glânzjende eagen yn de snie, En hie, miende ik, it folk binnendoar: Hie it … Fierder lêze

Pleatst yn Robert Frost | Tagged | Reaksjes út op Robert Frost, Bêdklok

E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

  !swar t tsji n (wi) te loft ?b eammen fa n dê r’t fal t , bl êd in:;i t twIr rel e .t   !blac k agains t (whi) te sky ?t rees whic h fr om droppe … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

It poesyalbum fan Idskia Postma

It kin besjen lije, it poesyalbum fan Idskia. It hat in prûs bantsje fan brúnread flewiel, dêr’t it wurd ‘POESIE’ en ranken mei blommen yn parse binne. Oarspronklik wienen dy fergulde, mar op in pear gruzeltsjes nei is it goud … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It poesyalbum fan Idskia Postma

Anne Sexton, Jezus drinkt tate

  De Jezus-kladden ‘En woesto God bespotte?’ ‘Inkeld leauwigen bespotte God.’   Jezus drinkt tate Maria, dyn grutte wite appels meitsje my bliid. Ik fiel hoe’t dyn hert syn masine rinne lit en ik slûgje as in mich. Ik hoastje … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus drinkt tate

Anne Sexton, Jezus is wekker

  Jezus is wekker It wie it jier fan it boek Seks ha dochst sá, de Sinlike Man en Frou djoeiden om mar Jezus wie oan it fêstjen. Hy iet fan Syn selibatêr bestean. De grûn ridele as in oseaan, … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus is wekker

Anne Sexton, Jezus sliept

  Jezus sliept Jezus sliepte as in skoathûntsje sa stil en yn Syn dream begearde Hy Maria. Syn kul song as in dogge, mar abrupt as in tichtslaande doar kearde Hy Him fan dat spultsje ôf. Dy doar bruts Syn … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus sliept