Argiven skriuwer: Klaas van der Hoek

Anne Sexton, Jezus wekket op

  Jezus wekket op Jezus seach Lazarus. Lazarus wie lichtwol yn ’e himel, sa dea as in par en allike ljochtgrien. Jezus wie fan doel en wekje him op út syn grêf. O bekape man, rôp Er, kom by My. … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus wekket op

Anne Sexton, Jezus stjert

  Jezus stjert Ut it krieënêst hjir boppe wei sjoch Ik in lyts ploechje gearhokjen. Myn lânslju, wêrom hokje jimme gear? Der is hjir gjin nijs. Ik bin gjin trapeze-akrobaat. Ik bin besteld mei deagean. Trije knikkeboljende hollen, dynjend as … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus stjert

Anne Sexton, Jezus noch net berne

  Jezus noch net berne Hûndert hollen lit de galge falle op ’e grûn en yn Judea is Jezus noch net berne. Maria moat noch swier wurde. Maria sit yn in boskje olivebeammen en yn har hals slacht in lichte … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus noch net berne

Anne Sexton, De skriuwster fan de Jezus-kladden sprekt

  De skriuwster fan de Jezus-kladden sprekt Yn myn dream molk ik in ko. It skriklike jaar, in grutte rubberen leelje, switte yn myn fingers en doe’t ik spete en wachte op it moannewiet en op de wite mem, spuite … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, De skriuwster fan de Jezus-kladden sprekt

It poesyalbum fan Grytsje Rekker

Lykas dat fan Aaltsje Stienstra wie it poesyalbum fan Grytsje Rekker fan in famke dat gjin neiteam krije soe. De albums fan Aaltsje en Grytsje bleaunen nei harren ferstjerren net yn ’e famylje, mar rekken op ’e drift. Hoe maklik … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It poesyalbum fan Grytsje Rekker

Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

  Earste deade yn Nova Scotia Yn de kâlde, kâlde pronkkeamer bierde myn mem Arthur op ûnder de gromolito’s: Edward, prins fan Wales, mei prinsesse Alexandra, en kening George mei keninginne Mary. Op de tafel ûnder harren stie in opsette … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

Wallace Stevens, Fragen binne opmerkings

  Fragen binne opmerkings Yn it simmertúch komt de griene sprút wêrom. De sinne skroeit en skrynt, giet dan hui hui tebek Op de kimen mids folwoeksen enfantillages. It slagget har fjoer net it sjen dat har oanskôget Troch te … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Fragen binne opmerkings

Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

  Lette atmosfear Ut in midsnachtlike gûcheldersmouwe       ferspriede de radiosjongers al harren leafdessankjes oer de dauwiete gazons.       En as dat fan in wiersizzer is harren murchpriemjend rieden wat je leauwe. Mar op de stjoermêst fan de Marine-       basis fyn ik … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast

  Hieltyd minder minsklik, o woeste geast As der in god wêze moat yn hûs, wêze moat, Dy’t op de trep en yn de keamers dingen seit, Lit him dan bewege sa’t op de flier it sinneljocht Of moanneljocht beweecht, … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast