Kategory argiven: Wallace Stevens

Wallace Stevens, Trettjin manieren om nei in klyster te sjen

  Trettjin manieren om nei in klyster te sjen         I It iennichste ding dat beweegde Mids tweintich besnijde bergen Wie it each fan de klyster.         II Ik wie fan trijerlei geast, As in beam Mei trije klysters deryn.         III De … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged , | Reaksjes út op Wallace Stevens, Trettjin manieren om nei in klyster te sjen

Wallace Stevens, De gong fan in partikulariteit

  De gong fan in partikulariteit Hjoed krite de blêden, hingjend oan swypkjende tûken, Dochs wurdt it winterske neat in bytsje minder. It sit noch fol sniekontoer en iiskûleur. De blêden krite… Men hâldt ôf en heart inkeld it kriten. … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, De gong fan in partikulariteit

Wallace Stevens, In kalm gewoan bestean

  In kalm gewoan bestean Doe’t er siet en doe’t er neitocht, wie syn plak Net yn wat er ek mar gearstalde, sa broazel, Sa ûnderbeljochte, sa oerskade en niksich, As bygelyks in wrâld wêryn’t er, snie lyk, In ynwenner … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, In kalm gewoan bestean

Wallace Stevens, Dizze ferlittenheid fan katarakten

  Dizze ferlittenheid fan katarakten Hy hie nea twaris itselde gefoel oer de bûnte rivier, Dy’t aloan en nea twaris op deselde wize streamde, Troch in protte plakken streamde, as stie er stil yn ien, Blak as in mar wêrop’t … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Dizze ferlittenheid fan katarakten

Wallace Stevens, Net ideeën oer it ding mar it ding sels

  Net ideeën oer it ding mar it ding sels In skrale gjalp fan bûten, yn maart, By it earste einjen fan de winter, Die oan as in geroft yn syn geast. Hy wist dat er it heard hie, In … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Net ideeën oer it ding mar it ding sels

Wallace Stevens, Somnambulisma

  Somnambulisma Op in âlde kust rôlet de aldendeiske oseaan, Lûdleas, lûdleas, lykjend op in ile fûgel Dy’t op in nêst delstrike wol mar nea delstrykt. De wjokken klappe aloan en binne dochs nea wjokken. De klauwen skrasse aloan oer … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Somnambulisma

Wallace Stevens, Lêste monolooch fan de beminde binnenyn

  Lêste monolooch fan de beminde binnenyn Untstek it earste ljocht fan de jûn, as yn in keamer Wêryn’t wy ús deljouwe en sûnder folle grûn tinke Dat de ferbylde wrâld it heechste goed is. Dêrom is dit it ynmoedichste … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Lêste monolooch fan de beminde binnenyn

Wallace Stevens, It motyf foar metaforyk

  It motyf foar metaforyk Hjerstdeis bist graach ûnder de beammen, Omdat alles dan healdea is. De wyn ferweecht mankjend tusken de blêden En werhellet wurden sûnder betsjutting. Allyksa wiest bliid yn de maitiid, Mei de heale kleuren fan fearnsdingen, … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, It motyf foar metaforyk

Wallace Stevens, Oantekening oer moanneljocht

  Oantekening oer moanneljocht As in sljochte dichter dy’t syn geast gean lit Oer de gelikens fan syn ferskate hielal, sa skynt, Yn de monogrome nacht, dit iene moanneljocht Op de bare foarwerplikens fan de dingen. It is as makket … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Oantekening oer moanneljocht

Wallace Stevens, Man draacht ding

  Man draacht ding It gedicht moat it begripen mei fierhinne Goed gefolch wjerstean. Taljochting: In brunige figuer yn ’e winterjûn wjerstiet Identiteit. It ding dat er draacht wjerstiet De twingendste betsjutting. Lit se dan ta As sekundêr (net goed … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, Man draacht ding