Kategory argiven: Artikels

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Obe Postma en E.E. Cummings

Bewurke tekst fan in praatsje hâlden foar it Obe Postma Selskip op 24 maaie 2019 yn Tresoar. All poetry is experimental poetry. Wallace Stevens Doe’t de provinsje Fryslân yn 1984 in priis foar literêre oersettings ynstelde, krige dy de namme Dr. … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Obe Postma en E.E. Cummings

Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Niet minder dan zes geleerde genootschappen in Nederland, waaronder de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, verloren in 1852 door opzegging een hunner leden. Het betrof een Friese jonker, om zijn erudiet vertoon … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Montse (de Haan) Hettema (1796-1873)

Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)

Nog geen jaar na de dood van zijn eerste echtgenote ging Tsjalling Hiddes Halbertsma, 45 jaar oud, koopman in boter en kaas te Grouw, een nog jonge weduwe vrijen. Zowel zijn kinderen als zijn broers zagen dat aanvankelijk met lede … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)