Kategory argiven: E.E. Cummings

E.E. Cummings, ‘yn Krekt-maitiid’

  yn Krekt- maitiid          as de wrâld modder- lekker is en de lytse manke ballonneman floitet          fier          en smel dan komme knillesenboele oandraven by knikkerts en piraten wei en is’t maitiid as de wrâld puozze-prachtich is en de mâle âlde ballonneman floitet fier          en          smel … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged , | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘yn Krekt-maitiid’

E.E. Cummings, ‘wein (is) jend’

  wein (is) jend de sy fan de see ûn der in wa in hy in moanne in merakel út it swart wei dat wat fan ien dyk ljept flugge wriggellodderjende ljochts jende nacht merje wêrs a n newaekmarjaelk jend(dûns)jend … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘wein (is) jend’

E.E. Cummings, ‘dy’t slipet al wat stomp’

  dy’t slipet al wat stomp hjir komt dy iene man hy mei syn bel hy puont in sinne oan ferdwyn dan floeie út har went wiif widdo mem jongfaam sy drage dy passant har âldste libbens oan ien leannet … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged , , | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘dy’t slipet al wat stomp’

E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

  ro(bij)er le a(yn)s sl(de ie)ie(nn ige) ps(roas)to   un(bee)mo vi n(in)g are(th e)you(o nly) asl(rose)eep   Ut 95 Poems, 1958

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

  No lis ik(mei oeral om)my(hinne it breed domp djip klinken fan rein;en fan jimmer en fan nearne)en wat in minlik bewolkomjend donkerst– no lis ik my del(yn in aldersteilst mear as muzyk)fielen:sinneljocht is (libben en dei binne)mar liend,wylst nacht … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

  djip dreamen op dat gjin slogan dy omtriuwt (in beam is syn woartels en wyn is wyn) betrou dyn hert as de see yn brân fljocht (en libje fan leafde al rinne de stjerren tebek) earje wat west hat … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

  ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei:foar de grienljeppen beamgeasten deropta en in azueren wiere dream fan loft;foar elts ding dat natuerlik is en ûneinich is en ja (ik dy’t ferstoarn bin krij hjoed it libben wer, … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’

                                    e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p                            dy’t    n)o’t w(y o)p    sjoggehim                       OANESHNKPRIN                                                         rissendt(a-    inDe):s                 pR                      !ong: E                                                                          n                                   (d    eLkOmMe                .sPnEnRaIoKhN)                                                                        nd    werski(wu)kke(rdt)nd(ta)ewei    ,sprinkhoanne;                                        r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r                             who    a)s w(e loo)k    upnowgath                         PPEGORHRASS                                                        eringint(o-    aThe):l                  eA                       !p: S                                                                        a                                     (r    rIvInG                           .gRrEaPsPhOs)                                                                        to    rea(be)rran(com)gi(e)ngly    ,grasshopper;   Ut No Thanks, 1935. YouTube: E.E. Cummings, … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged , | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’

E.E. Cummings, ‘mei’t fielen foarst komt’

  mei’t fielen foarst komt sil wa’t omtinken jout oan de syntaks fan de dingen nea folslein jo patsje; folslein in sot wêze wylst de Maitiid yn de wrâld is kart myn bloed goed, en dat patsjen in better lot … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘mei’t fielen foarst komt’

E.E. Cummings, ‘(fea rrer ein’

  (fea rrer ein :drôgjen d fjild o er wâld &; is der imm en sê !f! te r?n imm en)   (fea therr ain :dreamin g field o ver forest &; wh o could be so !f! te r?n … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘(fea rrer ein’