Kategory argiven: Berjochten

Obe yn Mokum

Amsterdam, 11 desimber 2019 – Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa’n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar in (Hollânsktalige) jûn oer Obe Postma. Seis … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Obe yn Mokum

Obe Postma-middei

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , | Reaksjes út op Obe Postma-middei

Presintaasje fan It faderpaard

Amsterdam, 20 april 2017 – It is in monumint fan in boek dat hjoed yn Amsterdam presintearre waard. It by De Bezige Bij ferskynde It faderpaard – stylfol bûn yn griis linnen mei kapitaalbantsjes, lêslinten en stofomslach – telt 830 … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Presintaasje fan It faderpaard

Jong hea

Ensafh is online úteinset mei sinjaleminten fan en reaksjes op dichtbondels dy’t op de longlist foar de Gysbert Japicxpriis 2017 steane. Edwin de Groot skriuwt oer as nomaden yn tinten teplak fan Sytse Jansma: […] wat Sytse mei dizze bondel … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , | Reaksjes út op Jong hea

Dag van de Brief

De brief en het bewaren van brieven krijgen op vrijdag 24 april 2015 alle aandacht tijdens de Dag van de Brief in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Op het programma staan lezingen en bijdragen van onder anderen dichter en classicus … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Dag van de Brief

Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

Ljouwert, 19 septimber 2014 – Seis jonge(re) dichters sprutsen op in gearsit yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar oer de ynfloed fan Obe Postma op harren wurk. Goed fjirtich taharkers krigen meinimmende en ek geastige kauseryen opdist. Eltse sprekker sleat … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

In ôfraffele hoekje yn it Fries Museum

 

Pleatst yn Berjochten | Reaksjes út op In ôfraffele hoekje yn it Fries Museum

Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam

Amsterdam, 18 jannewaarje 2014 – Nei in toernee troch Fryslân bringe Henk Zwart (sang) en Herman Peenstra (akkordeon) harren Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam op ’e planken. It Ostadetheater hie de ‘Hollandse première’, sa’t de útfiering neamd waard dy’t dêr … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam

Fryske dichtbondels nei Frankfurter Buchmesse

Amsterdam, 19 juny 2013 – It Nederlands Letterenfonds hat de titels fan de Fryske literêre wurken bekend makke dêr’t omtinken foar frege wurde sil op de Frankfurter Buchmesse 2013. It giet om tsien boeken; trije dêrfan binne dichtbondels. Foar de … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Fryske dichtbondels nei Frankfurter Buchmesse

Presintaasje fan Stofsûgersjongers

Amsterdam, 2 maaie 2013 – In santich minsken wienen oanwêzich by de presintaasje fan it boek-mei-cd Stofsûgersjongers yn Perdu yn Amsterdam. It twatalige boek befettet gedichten fan Tsead Bruinja mei yllustraasjes fan Mirka Farabegoli, op de cd stiet muzyk útfierd … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Reaksjes út op Presintaasje fan Stofsûgersjongers