Category Archives: Oersettings

Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

  Earste deade yn Nova Scotia Yn de kâlde, kâlde pronkkeamer bierde myn mem Arthur op ûnder de gromolito’s: Edward, prins fan Wales, mei prinsesse Alexandra, en kening George mei keninginne Mary. Op de tafel ûnder harren stie in opsette … Continue reading

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged | Comments Off on Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

Wallace Stevens, Fragen binne opmerkings

  Fragen binne opmerkings Yn it simmertúch komt de griene sprút wêrom. De sinne skroeit en skrynt, giet dan hui hui tebek Op de kimen mids folwoeksen enfantillages. It slagget har fjoer net it sjen dat har oanskôget Troch te … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Fragen binne opmerkings

Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

  Lette atmosfear Ut in midsnachtlike gûcheldersmouwe       ferspriede de radiosjongers al harren leafdessankjes oer de dauwiete gazons.       En as dat fan in wiersizzer is harren murchpriemjend rieden wat je leauwe. Mar op de stjoermêst fan de Marine-       basis fyn ik … Continue reading

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged | Comments Off on Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast

  Hieltyd minder minsklik, o woeste geast As der in god wêze moat yn hûs, wêze moat, Dy’t op de trep en yn de keamers dingen seit, Lit him dan bewege sa’t op de flier it sinneljocht Of moanneljocht beweecht, … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast

E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

  as elk(nei gewraksel mei minskene hel) minske falt yn syn eigen paradys tankber                alhiel,de griene wierheid sûnder wêr fan in ivich no elk wie ferwolkomt fan dejinge middenmank net telbere bins (dy’t in folslein aparte ûnhy ferlit; in tikjend … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

Wallace Stevens, Boeket roazen yn sinneljocht

  Boeket roazen yn sinneljocht Neam it in rûch effekt, swarte readen, Rôze gielen, oranje witen, te bot as sy binne En wês yn it sinneljocht fan de keamer wat oars, Te bot as sy binne en feroarje troch metaforyk, … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Boeket roazen yn sinneljocht

Philip Larkin, De gersmeander

  De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op ’e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten jûn. No hie ik … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, De gersmeander

Philip Larkin, Dit fers dan mar

  Dit fers dan mar Dyn heit en mem ferneuke dy.     Grif net mei sin, mar ’t is al sa. Krijst harren fouten fan se mei     Plus foar dysels der wat op ta. Ach, ienris binne sy ek naaid,     Troch … Continue reading

Posted in Mear | Tagged , | Comments Off on Philip Larkin, Dit fers dan mar

Philip Larkin, Unwittendheid

  Unwittendheid ’t Is frjemd gjin weet te hawwen en noait wis Fan wat der wier is, echt, oprjocht, Disclaimers jaan te moatten: Tsja, my tocht, It skynt dat it sa sit, Mar faaks is ’t oars, wa wit. Frjemd … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, Unwittendheid

Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

  Muorre-ûnderhâld Der is wat dat net oer in muorre mei, Dat froast stjoert dêr’t de ûndergrûn fan tynt, De flinten boppe-op ferwaarje lit En bressen slacht, foar twa sels bredernôch. Wat jagers dogge, giet it hjir net om: Ik … Continue reading

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Muorre-ûnderhâld