Kategory argiven: Oersettings

Else Lasker-Schüler, Heimwee

  Heimwee Ik kin de taal net Fan dit koele lân, En yn syn pas net rinne. Ek wit ik net de wolken Dy’t oerlûke te tsjutten. In styfkeninginne is de nacht. Hieltyd moat ik oan de faraowâlden tinke En … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Heimwee

Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster

  Sang fan in finzen klyster Foar Ludwig von Ficker Donkere amme yn de griene twigen. Blauwe blomkes omsweve it antlit Fan de iensume, waans gouden trêd Weistjert ûnder de olivebeam. Op fladdert mei dronkene wjuk de nacht. Sa sêft … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , , , | Reaksjes út op Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster

Georg Trakl, Op âldfaars grûn

  Op âldfaars grûn Resedarook troch ’t sike finster tiist; Lâns ’t âlde plein kastanjes, swart, in seam. In gouden striel brekt troch it tek en streamt Oer broer en suster, drôgjend, fan de wiis. Yn ’t spielwetter driuwt fûlens, … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Op âldfaars grûn

Georg Trakl, Simmer

  Simmer Jûns swijt fan de koekoek De kleirop yn it wâld. Djipper bûcht him it nôt, De reade papaver. Der driget swart ûnwaar Boppe de heuvel. De krikel syn âlde liet Ferstjert yn it fjild. Net mear beweecht it … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Simmer

Georg Trakl, Grodek

  Grodek Jûns wjerklinke de hjerstige wâlden Fan deadlike wapens, de gouden flakten En blauwe marren, dêr’t de sinne Tsjusterder oer weirôlet; omfiemet de nacht Stjerrende krigers, de wylde klacht Fan harren tebrutsen mûlen. Stil sammelt lykwols yn it wylgelân … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , | Reaksjes út op Georg Trakl, Grodek

Georg Trakl, Klacht

  Klacht Sliep en dea, de tsjustere earnen Omrûzje dizze holle hiel de nacht: Lit minskene gouden byldnis Ferswolgen wurde troch de izige weach Fan de ivichheid. Op yslike klippen Slacht it poarperen liif te pletter En de donkere stim … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Klacht

Georg Trakl, Yn it easten

  Yn it easten De winterstoarm syn wylde oargels lyk Is de tsjustere grime fan it folk, De poarperen weach fan de fjildslach, Fan ûntblêde stjerren. Mei brutsen wynbrauwen, sulveren earms Winkt stjerrende soldaten de nacht. Yn it skaad fan … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Yn it easten

Wilfrid Gibson, Werom

  Werom Se freegje, hoe is ’t gien, Wêr wiest, wat hast dêr dien? Wat jou ik as beskie Dy’t wit dat ik ’t net wie, Mar ien oan my gelyk, Dy’t oerstuts, lykas ik, En folk yn ’t frjemde … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Werom

Wilfred Owen, Omdoch

  Omdoch Lis him yn ’t sinneljocht – It struts him ienris út ’e slom, Thús, doe’t er lân besiedzje mocht. Sels hjir yn Frankryk wekke ’t him, Oant dizze moarn fol snie en kjeld. Mûlk wit de sinne, âld … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfred Owen, Omdoch

Wilfrid Gibson, Skrikbyld

  Skrikbyld It makket my net kjel Te sneuveljen op ’t fjild, Dat my yn it gefjocht De dea yn de eagen sjocht. Mar krûpe wy op ’t lêst In hoal yn foar wat rêst, Dan skrilje ik, bang dat … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Skrikbyld