Kategory argiven: Oersettings

Wallace Stevens, Dûns fan de makabere mûzen

  Dûns fan de makabere mûzen Yn it lân fan de kalkoenen, yn kalkoenewaar, Rinne wy rûntsjes om de sokkel fan it byld. Wat in prachtige skiednis, en sa ûnferwacht! Monsieur sit te pearde. Mûzen oerdekke it hoars. Dizze dûns … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged , , | Reaksjes út op Wallace Stevens, Dûns fan de makabere mûzen

Elizabeth Bishop, De imazjinêre iisberch

  De imazjinêre iisberch De iisberch wie ús leaver as it skip, al hold er ek de ein yn fan de reis. Al stie er ek stokstiif as wolkich stien en wie de hiele see bewegend moarmer. De iisberch wie … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, De imazjinêre iisberch

Wallace Stevens, De snieman

  De snieman Men moat doel hawwe oer winter En nim de froast, de dinnetûken Mei in koarste snie, yn eagenskou; It in hiel skoft kâld hân hawwe En skôgje de mei iis opwrede jeneverbei, De spjirren rûch yn de … Fierder lêze

Pleatst yn Wallace Stevens | Tagged | Reaksjes út op Wallace Stevens, De snieman

Else Lasker-Schüler, Ofskie

  Ofskie Mar do kaamst nea by jûn – Ik siet yn in stjerremantel. . . . Waard der by myn hûs oankloppe, Dan wie ’t myn eigen hert. Dat hinget no oan eltse doarpost, Ek oan dyn doar; Tusken … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Ofskie

Georg Trakl, Flústere yn ’e neimiddei

  Flústere yn ’e neimiddei Sinne, hjerstich skraal en skou; Fruchten falle fan de tûken. Dizze lange middei lûke Stiltes gear yn romten blau. Stjerrenslûd fan stiel wurdt heard, Snijt in wyt dier ôf de amme. Rouwe sang fan brune … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Flústere yn ’e neimiddei

Else Lasker-Schüler, Heimlik by nacht

  Heimlik by nacht Ik haw dy keazen Under alle stjerren. En bin wach – in harkjende blom Yn it gûnzjende lof. Us lippen wolle huning meitsje, Us glânzjende nachten binne opbloeid. Oan de sillige lúster fan dyn liif Untstekt … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Heimlik by nacht

Else Lasker-Schüler, Wrâldbeslút

  Wrâldbeslút Der is wat yn ’e wrâld dat gûlt, As wie ferstoarn ús leaven Hear, En it leaden skaad dat der hinnefalt, Drukt as in grêf sa swier. Kom, skûlje wêr’tst ticht by my bist… It libben leit yn … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Wrâldbeslút

Georg Trakl, Yn it fean

  Yn it fean Swalker yn de swarte wyn; sacht flústeret it toarre reid Yn de stilte fan it fean. In flecht wylde fûgels Oan de grize himel folget; Dwers oer donkere puollen. Beroering. Yn ferfallen klinte Fladderet op mei … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Yn it fean

Else Lasker-Schüler, Heimwee

  Heimwee Ik kin de taal net Fan dit koele lân, En yn syn pas net rinne. Ek wit ik net de wolken Dy’t oerlûke te tsjutten. In styfkeninginne is de nacht. Hieltyd moat ik tinke oan de faraowâlden En … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Heimwee

Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster

  Sang fan in finzen klyster Foar Ludwig von Ficker Donkere amme yn de griene twigen. Blauwe blomkes omsweve it antlit Fan de iensume, waans gouden trêd Weistjert ûnder de olivebeam. Op fladdert mei dronkene wjuk de nacht. Sa sêft … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , , , | Reaksjes út op Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster