Kategory argiven: Oersettings

Robert Frost, Fjoer en iis

  Fjoer en iis A seit, de wrâld fergiet yn fjoer. B seit, yn iis krijt dy syn lean. Wat ik oan hertstocht ea wjerfoer, Set my by A yn it partoer. Mar moast de wrâld twaris fergean, Dan ken … Fierder lêze

Pleatst yn Robert Frost | Tagged | Reaksjes út op Robert Frost, Fjoer en iis

E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

  Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast. Jo roere en roere en roere oant jo my ynienen in bedêst obseen glimke jouwe (frouwe ik sil jo roere mei myn geast.)Jo roere,neat oars, licht,en mei einleas gemak wurde jo dan … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

Robert Frost, Bêdklok

  Bêdklok Ik hie foar myn kuier by winterjûn Net ien om mei te petearjen fûn, Mar ik hie it streekje dat der wie, Oant de glânzjende eagen yn de snie, En hie, miende ik, it folk binnendoar: Hie it … Fierder lêze

Pleatst yn Robert Frost | Tagged | Reaksjes út op Robert Frost, Bêdklok

E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

  !swar t tsji n (wi) te loft ?b eammen fa n dê r’t fal t , bl êd in:;i t twIr rel e .t   !blac k agains t (whi) te sky ?t rees whic h fr om droppe … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

Anne Sexton, Jezus drinkt tate

  De Jezus-kladden ‘En woesto God bespotte?’ ‘Inkeld leauwigen bespotte God.’   Jezus drinkt tate Maria, dyn grutte wite appels meitsje my bliid. Ik fiel hoe’t dyn hert syn masine rinne lit en ik slûgje as in mich. Ik hoastje … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus drinkt tate

Anne Sexton, Jezus is wekker

  Jezus is wekker It wie it jier fan it boek Seks ha dochst sá, de Sinlike Man en Frou djoeiden om mar Jezus wie oan it fêstjen. Hy iet fan Syn selibatêr bestean. De grûn ridele as in oseaan, … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus is wekker

Anne Sexton, Jezus sliept

  Jezus sliept Jezus sliepte as in skoathûntsje sa stil en yn Syn dream begearde Hy Maria. Syn kul song as in dogge, mar abrupt as in tichtslaande doar kearde Hy Him fan dat spultsje ôf. Dy doar bruts Syn … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus sliept

Anne Sexton, Jezus helpt de hoer oerein

  Jezus helpt de hoer oerein De hoer hûkearze, de hannen op it reade hier. Sy wie net op klanten út. Sy wie alderfreeslikst bang. In tear lichem klaaid yn read, sa read as in knoeide fûst en boppedat ûnder … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus helpt de hoer oerein

Anne Sexton, Jezus siedt iten

  Jezus siedt iten Jezus seach dat de mannichten honger hienen en Hy sei: O Heare, stjoer in snelbuffetkok nei ûnderen. En de Heare sei: Abrakadabra. Jezus naam de fisk, in poppe, smel en grien, yn Syn rjochterhân en sei: … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus siedt iten

Anne Sexton, Jezus wekket op

  Jezus wekket op Jezus seach Lazarus. Lazarus wie lichtwol yn ’e himel, sa dea as in par en allike ljochtgrien. Jezus wie fan doel en wekje him op út syn grêf. O bekape man, rôp Er, kom by My. … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Jezus wekket op