Category Archives: Flessepost

Mail oan Minke II

Ha Minke, Dus do hast myn oersetting fan ‘The Good Man Has No Shape’ fan Wallace Stevens lêzen wylsto de Matthäus-Passion opstean hiest. Do skriuwst dat dy Matthäus dy peace of mind skinkt. Wêrom dan sa’n prottelmail oan my? Kin … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Mail oan Minke II

Berjocht foar Lomme Schokker

Bêste Lomme Schokker, Jo blog ‘Yn it ljocht fan dyn dea’ fan 5 juny oer de soldaat Hielke Hylkema, sneuvele op 3 juny 1918 yn Noard-Frankryk en beïerdige op it Amerikaanske militêre begraafplak yn Bony by Saint-Quentin, die my wat. … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bericht aan Hans van Eijk

Beste Hans van Eijk, Iemand die het goed met me meent, schonk mij onlangs het door u gedrukte bibliofiele uitgaafje Dagen yn de drôve havenstêd (In de Bonnefant, Banholt 2016), waarin het 44-regelige gedicht ‘Dagen in de droeve havenstad’ van … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , | Comments Off on Bericht aan Hans van Eijk

Mail oan Harmen de Boer

Achte Harmen de Boer, Jo spuie yn jo mailtsje fan ôfrûne freed raar guod. Ik waard der suver kjel fan. Jo stroffelje op myn weblog oer wurdfoarmen as ‘betsjuttings’, ‘feroarings’ en ‘oersettings’ en wriuwe my Bewegingsfrysk, Jongfriezenfrysk, Douwe Kalmafrysk oan. … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Mail oan Harmen de Boer

Mail oan Minke

Bêste Minke, Tankewol foar dyn feedback, sa’tsto it neamst, op myn oersetting fan Emily Dickinson har fers ‘I was the slightest in the House’ (F473). Ik bin wiis mei dyn lof en triuw wat ik fabrike hie reefeardich tsjin de … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Mail oan Minke