Kategory argiven: Mear

Else Lasker-Schüler, Ofskie

  Ofskie Mar do kaamst nea by jûn – Ik siet yn in stjerremantel. . . . Waard der by myn hûs oankloppe, Dan wie ’t myn eigen hert. Dat hinget no oan eltse doarpost, Ek oan dyn doar; Tusken … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Ofskie

Else Lasker-Schüler, Heimlik by nacht

  Heimlik by nacht Ik haw dy keazen Under alle stjerren. En bin wach – in harkjende blom Yn it gûnzjende lof. Us lippen wolle huning meitsje, Us glânzjende nachten binne opbloeid. Oan de sillige lúster fan dyn liif Untstekt … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Heimlik by nacht

Else Lasker-Schüler, Wrâldbeslút

  Wrâldbeslút Der is wat yn ’e wrâld dat gûlt, As wie ferstoarn ús leaven Hear, En it leaden skaad dat der hinnefalt, Drukt as in grêf sa swier. Kom, skûlje wêr’tst ticht by my bist… It libben leit yn … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , , , | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Wrâldbeslút

Else Lasker-Schüler, Heimwee

  Heimwee Ik kin de taal net Fan dit koele lân, En yn syn pas net rinne. Ek wit ik net de wolken Dy’t oerlûke te tsjutten. In styfkeninginne is de nacht. Hieltyd moat ik tinke oan de faraowâlden En … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Else Lasker-Schüler, Heimwee

Wilfrid Gibson, Werom

  Werom Se freegje, hoe is ’t gien, Wêr wiest, wat hast dêr dien? Wat jou ik as beskie Dy’t wit dat ik ’t net wie, Mar ien oan my gelyk, Dy’t oerstuts, lykas ik, En folk yn ’t frjemde … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Werom

Wilfred Owen, Omdoch

  Omdoch Lis him yn ’t sinneljocht – It struts him ienris út ’e slom, Thús, doe’t er lân besiedzje mocht. Sels hjir yn Frankryk wekke ’t him, Oant dizze moarn fol snie en kjeld. Mûlk wit de sinne, âld … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfred Owen, Omdoch

Wilfrid Gibson, Skrikbyld

  Skrikbyld It makket my net kjel Te sneuveljen op ’t fjild, Dat my yn it gefjocht De dea yn de eagen sjocht. Mar krûpe wy op ’t lêst In hoal yn foar wat rêst, Dan skrilje ik, bang dat … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Wilfrid Gibson, Skrikbyld

Philip Larkin, De gersmeander

  De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op ’e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten jûn. No hie ik … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Philip Larkin, De gersmeander

Philip Larkin, Dit fers dan mar

  Dit fers dan mar Dyn heit en mem ferneuke dy.     Grif net mei sin, mar ’t is al sa. Krijst harren fouten fan se mei     Plus foar dysels der wat op ta. Ach, ienris binne sy ek naaid,     Troch … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Philip Larkin, Dit fers dan mar

Philip Larkin, Unwittendheid

  Unwittendheid ’t Is frjemd gjin weet te hawwen en noait wis Fan wat der wier is, echt, oprjocht, Disclaimers jaan te moatten: Tsja, my tocht, It skynt dat it sa sit, Mar faaks is ’t oars, wa wit. Frjemd … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Philip Larkin, Unwittendheid