Emily Dickinson, 1218

 
De Bonke sûnder Bienmurch,
Wat wurdt yn ’t lêst syn Lot?
Hy doocht net iens as Jûnmiel
Foar Bidler of foar Kat -

In Bonke hat ferplichtings -
Wat ek foar Wêzens jildt -
In Murchleaze Formaasje
Hat mear as skamte skuld -

Mar hoe’t in ôfdien Skepsel
In nije funksje krijt?
De Skym fan Nikodémus-om
Is wer tsjin ús yn ’t pleit!

 

The Bone that has no Marrow,
What Ultimate for that?
It is not fit for Table
For Beggar or for Cat -

A Bone has obligations -
A Being has the same -
A Marrowless Assembly
Is culpabler than shame -

But how shall finished Creatures
A function fresh obtain?
Old Nicodemus’ Phantom
Confronting us again!

 

F1218 (J1274). Ofbyldings: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 93. Johannes 3:4: ‘Nikodémus sei tsjin Him: Hoe kin in minske opnij berne wurde, as er al op jierren is? Hy kin dochs net foar de twadde kear ta syn memme skurte yngean en berne wurde?’

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.