Emily Dickinson, 279

 
Fan alle Sielen ea kreëard -
Haw Ik my Utkard - Ien -
As Rede ienris keart - út Geast -
En is de Utflecht - dien -
Komt yntrinsyk - apart - te stean -
Dat wat der is - en wie -
En wyndert - as los Sân - dit koart
Liifeigen Drama fuort -
Toan’ Stalten harren hege Steat -
En wurde Nevels - skuord,
Sjoch dan ’t Atoom - dat Ik ferkeas -
Boppe alle liemen Brot!

 

Of all the Souls that stand create -
I have Elected - One -
When Sense from Spirit - files away -
And Subterfuge - is done -
When that which is - and that which was -
Apart - intrinsic - stand -
And this brief Drama in the flesh -
Is shifted - like a Sand -
When Figures show their royal Front -
And Mists - are carved away,
Behold the Atom - I preferred -
To all the lists of Clay!

 

F279 (J664). Ofbyldings: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 304.

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.