Georg Trakl, Psalm

 
Psalm
Opdroegen oan Karl Kraus

Der is in kears dy’t de wyn útdôve hat.
Der is in kroech op de heide dêr’t middeis in sûplap útstapt.
Der is in wynberch, ferbaarnd en swart mei gatten fol spinnen.
Der is in fertrek dat se mei molke kalke hawwe.
De dwylsinnige is ferstoarn. Der is in eilân yn de Súdsee
Om de sinnegod te ûntfangen. Se slane op trommen.
De manlju fiere oarlochsdûnsen op.
De froulju litte de heupen widzje yn slingerplanten en fjoerblommen
As de see sjongt. O ús ferlerne paradys.

De nimfen hawwe de gouden wâlden ferlitten.
Se begrave de frjemdling. Dan giet it glinsterjend reinen.
De soan fan Pan ferskynt yn it stal fan in grûnwurker
Dy’t de middei op it gleone asfalt fersliept.
Der binne lytse famkes yn in hôf yn jurkjes fol hertferskuorrende earmoed!
Der binne keamers fol akkoarden en sonates.
Der binne skimen dy’t elkoar foar in besleine spegel omearmje.
Achter de ramen fan de klinyk waarmje harren genêzenden.
In wite stomboat op it kanaal fiert bloedige pestilinsjes oan.

De frjemde suster ferskynt opnij yn immens kweade dreamen.
Har deljaand yn de hazzenútpôle boartet sy mei syn stjerren.
De studint, in dûbelgonger faaks, sjocht har troch it finster lang nei.
Achter him stiet syn deade broer, of hy rint de âlde spiltrep del.
Yn it tsjuster fan brune kastanjes ferblikket it stal fan de jonge novyt.
Jûn leit oer de tún. Yn de krúsgong fladderje de flearmûzen om.
De bern fan de konsjerzje hâlde op mei boartsjen en sykje it goud fan de himel.
Slotakkoarden fan in kwartet. De lytse bline rint triljend troch de leane,
En letter giet har skym op ’e taast lâns kâlde muorren, omjûn troch mearkes en hillige leginden.

Der is in lege skûte dy’t jûns op it swarte kanaal fuortdriuwt.
Yn it tsjuster fan it âld asyl reitsje minskene ruïnes yn ferfal.
De deade wezen lizze by de túnmuorre.
Ut grize keamers stappe ingels mei bemoddere wjukken.
Wjirms drippe harren fan de giel wurden lidden.
It plein foar de tsjerke is somber en swijsum, as yn de dagen fan de bernetiid.
Op sulveren soalen glide eardere libbens foarby
En de skimen fan de ferflokten dale ôf nei de suchtsjende wetters.
Yn syn grêf boartet de wite magiër mei syn slangen.

Swijsum oer it Hollekrúnplak iepenje harren God syn goudene eagen.

 

Psalm
Karl Kraus zugeeignet

Es ist ein Licht, das der Wind ausgelöscht hat.
Es ist ein Heidekrug, den am Nachmittag ein Betrunkener verläßt.
Es ist ein Weinberg, verbrannt und schwarz mit Löchern voll Spinnen.
Es ist ein Raum, den sie mit Milch getüncht haben.
Der Wahnsinnige ist gestorben. Es ist eine Insel der Südsee,
Den Sonnengott zu empfangen. Man rührt die Trommeln.
Die Männer führen kriegerische Tänze auf.
Die Frauen wiegen die Hüften in Schlinggewächsen und Feuerblumen,
Wenn das Meer singt. O unser verlorenes Paradies.

Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.
Man begräbt den Fremden. Dann hebt ein Flimmerregen an.
Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters,
Der den Mittag am glühenden Asphalt verschläft.
Es sind kleine Mädchen in einem Hof in Kleidchen voll herzzerreißender Armut!
Es sind Zimmer, erfüllt von Akkorden und Sonaten.
Es sind Schatten, die sich vor einem erblindeten Spiegel umarmen.
An den Fenstern des Spitals wärmen sich Genesende.
Ein weißer Dampfer am Kanal trägt blutige Seuchen herauf.

Die fremde Schwester erscheint wieder in jemands bösen Träumen.
Ruhend im Haselgebüsch spielt sie mit seinen Sternen.
Der Student, vielleicht ein Doppelgänger, schaut ihr lange vom Fenster nach.
Hinter ihm steht sein toter Bruder, oder er geht die alte Wendeltreppe herab.
Im Dunkel brauner Kastanien verblaßt die Gestalt des jungen Novizen.
Der Garten ist im Abend. Im Kreuzgang flattern die Fledermäuse umher.
Die Kinder des Hausmeisters hören zu spielen auf und suchen das Gold des Himmels.
Endakkorde eines Quartetts. Die kleine Blinde läuft zitternd durch die Allee,
Und später tastet ihr Schatten an kalten Mauern hin, umgeben von Märchen und heiligen Legenden.

Es ist ein leeres Boot, das am Abend den schwarzen Kanal heruntertreibt.
In der Düsternis des alten Asyls verfallen menschliche Ruinen.
Die toten Waisen liegen an der Gartenmauer.
Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln.
Würmer tropfen von ihren vergilbten Lidern.
Der Platz vor der Kirche ist finster und schweigsam, wie in den Tagen der Kindheit.
Auf silbernen Sohlen gleiten frühere Leben vorbei
Und die Schatten der Verdammten steigen zu den seufzenden Wassern nieder.
In seinem Grab spielt der weiße Magier mit seinen Schlangen.

Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich Gottes goldene Augen.

 

Ut Gedichte, 1913

Dit berjocht is delset yn Georg Trakl en tagd . Bookmark de permalink.