Ingeborg Bachmann, Myn fûgel

 
Myn fûgel

Wat der ek bart: de ferwoaste wrâld
sinkt yn de skimer wei,
in sliepdrank hâlde de wâlden foar har ree,
en fan de toer, ferlitten troch de wacht,
sjogge rêstich en steech de eagen fan de ûle del.

Wat der ek bart: do kenst dyn tiid,
myn fûgel, nimst dyn wale
en fljochst troch de dize nei my ta.

Wy beëagje de dampkring, dêr’t it bret wennet.
Do folgest myn wink, sjitst nei bûten
en litst fearren twirje en fel –

Myn sulvergrize skouderkompaan, myn wapen,
toaid mei dy fear, myn iennichste wapen!
Myn iennichste pronk: wale en fear fan dy.

Al brânt my ek de hûd
yn de nulledûns ûnder de beam
en ferliedt de heuphege strúk
my mei krûdige blêden,
wannear’t myn tûfe flakkeret,
wiggelet en smachtet nei focht,
falt my it stjerregrús
dochs krekt op it hier.

As ik yn in helm fan reek
wer wit wat der bart,
myn fûgel, myn stipe by nacht,
as ik nachts yn ljochte lôge stean,
knisteret it yn ’t donkere opgeande hout,
en ik slaan de fûnk út my.

As ik oanfjurre bliuw sa’t ik bin
en troch it fjoer bemind,
oant de hars út de stammen komt,
op de wûnen dript en waarm
de ierde ferweeft,
(en al rôvesto ek nachts myn hert leech,
myn fûgel fan leauwe en myn fûgel fan trou!)
dynt de wachttoer op
dêr’tsto, ta bedarjen kaam,
yn hearlike rêst delstrykst –
wat der ek bart.

 

Mein Vogel

Was auch geschieht: die verheerte Welt
sinkt in die Dämmrung zurück,
einen Schlaftrunk halten ihr die Wälder bereit,
und vom Turm, den der Wächter verließ,
blicken ruhig und stet die Augen der Eule herab.

Was auch geschieht: du weißt deine Zeit,
mein Vogel, nimmst deinen Schleier
und fliegst durch den Nebel zu mir.

Wir äugen im Dunstkreis, den das Gelichter bewohnt.
Du folgst meinem Wink, stößt hinaus
und wirbelst Gefieder und Fell –

Mein eisgrauer Schultergenoß, meine Waffe,
mit jener Feder besteckt, meiner einzigen Waffe!
Mein einziger Schmuck: Schleier und Feder von dir.

Wenn auch im Nadeltanz unterm Baum
die Haut mir brennt
und der hüfthohe Strauch
mich mit würzigen Blättern versucht,
wenn meine Locke züngelt,
sich wiegt und nach Feuchte verzehrt,
stürzt mir der Sterne Schutt
doch genau auf das Haar.

Wenn ich vom Rauch behelmt
wieder weiß, was geschieht,
mein Vogel, mein Beistand des Nachts,
wenn ich befeuert bin in der Nacht,
knistert’s im dunklen Bestand,
und ich schlage den Funken aus mir.

Wenn ich befeuert bleib wie ich bin
und vom Feuer geliebt,
bis das Harz aus den Stämmen tritt,
auf die Wunden träufelt und warm
die Erde verspinnt,
(und wenn du mein Herz auch ausraubst des Nachts,
mein Vogel auf Glauben und mein Vogel auf Treu!)
rückt jene Warte ins Licht,
die du, besänftigt,
in herrlicher Ruhe erfliegst –
was auch geschieht.

 

Ut Anrufung des Großen Bären, 1956. YouTube: Ingeborg Bachmann draacht ‘Mein Vogel’ foar, 1961; yn de ûndertiteling in oersetting yn it Nederlânsk troch Anneke Brassinga.

Dit berjocht is delset yn Ingeborg Bachmann en tagd , . Bookmark de permalink.