Ingeborg Bachmann, De opskoarte tiid

 
De opskoarte tiid

Der komme rouwer dagen.
De ta neier oarder opskoarte tiid
wurdt sichtber oan de kimen.
Aanst moatsto dy de fiters strikke
en de hûnen weromjeie nei de kwelderpleatsen.
Want de yngewanten fan de fisken
binne kâld wurden yn de wyn.
Earmoedich brânt it ljocht fan de lupinen.
Dyn blik lûkt spoaren yn de dize:
de ta neier oarder opskoarte tiid
wurdt sichtber oan de kimen.

Dêrjinsen fersinkt dy de leafste yn it sân,
it stiicht om har wynderjende hier,
it falt har yn de rede,
it hjit har te swijen,
it fynt har stjerlik
en ta ôfskied ree
nei elke omearming.

Sjoch net tebek.
Strik dy de fiters.
Jei de hûnen werom.
Smyt de fisken yn see.
Dôvje de lupinen!

Der komme rouwer dagen.

 

Die gestundete Zeit

Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.
Bald mußt du den Schuh schnüren
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
Denn die Eingeweide der Fische
sind kalt geworden im Wind.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Dein Blick spurt im Nebel:
die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953. Ofbylding: earste printing fan de bondel.

Dit berjocht is delset yn Ingeborg Bachmann en tagd . Bookmark de permalink.