Ingeborg Bachmann, Dagen yn wyt

 
Dagen yn wyt

Yn dizze dagen stean ik op mei de bjirken
en kjim it tarwehier fan myn foarholle
foar in spegel fan iis.

Mongen mei myn azem
skiftet de molke.
Sa ier skommet se gau.
En dêr’t ik azemje op it rút ferskynt,
skildere troch in bernefinger,
opnij dyn namme: Unskuld!
Nei sa’n lange tiid.

Yn dizze dagen fertriet it my net
dat ik ferjitte kin
en my tebinnenbringe moat.

Ik leavje. Oant ik wythjit bin
leavje ik en tankje mei Ingelske groeten.
Ik haw se yn ’e flecht wei leard.

Yn dizze dagen betink ik de albatros
dêr’t ik mei omheech-
en wêrsanne fleach
nei in ûnbeskreaun lân.

Oan de kimen eanje ik,
strieljend yn de ûndergong,
myn fabelachtige kontinint
dêrjinsen, dat my gean liet
yn in deadshimd.

Ik libje en hear fan fierren syn swannesang!

 

Tage in Weiß

In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken
und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn
vor einem Spiegel aus Eis.

Mit meinem Atem vermengt,
flockt die Milch.
So früh schäumt sie leicht.
Und wo ich die Scheibe behauch, erscheint,
von einem kindlichen Finger gemalt,
wieder dein Name: Unschuld!
Nach so langer Zeit.

In diesen Tagen schmerzt mich nicht,
daß ich vergessen kann
und mich erinnern muß.

Ich liebe. Bis zur Weißglut
lieb ich und danke mit englischen Grüßen.
Ich hab sie im Fluge erlernt.

In diesen Tagen denk ich des Albatros’,
mit dem ich mich auf-
und herüberschwang
in ein unbeschriebenes Land.

Am Horizont ahne ich,
glanzvoll im Untergang,
meinen fabelhaften Kontinent
dort drüben, der mich entließ
im Totenhemd.

Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang!

 

Ut Anrufung des Großen Bären, 1956

Dit berjocht is delset yn Ingeborg Bachmann en tagd . Bookmark de permalink.