Emily Dickinson, 93

 
Wetter, wurdt jin leard troch toarst.
Lân - troch de befearne See.
Utskroevenens - troch wee -
Frede, troch ferhelle striid -
Leafde, troch betinkingsbyld -
Fûgels, troch de snie.

 

Water, is taught by thirst.
Land - by the Oceans passed.
Transport - by throe -
Peace, by it’s battles told -
Love, by memorial mold -
Birds, by the snow.

 

F93 (J135). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 5.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.