E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

 
as elk(nei gewraksel mei minskene hel)
minske falt yn syn eigen paradys
tankber
               alhiel,de griene wierheid sûnder wêr
fan in ivich no elk wie ferwolkomt
fan dejinge middenmank net telbere bins

(dy’t in folslein aparte ûnhy ferlit;
in tikjend fantoom troch inkeld it brein
fan tiid planteit fabrike:in spûk fan oan en út)
berik ik faaks in twadde steilste ding –

hoe mear as sliep ûnbegrinzge myn
– sa bot berne dat gjin fûgel de skepping
like maklik alle loft yn sjonge kin

(echt ûnechte wrâld,wolsto foar my miskien
it sykheljen dwaan wylst ik ôfwêzich bin?)

 

as any(men’s hells having wrestled with)
man drops into his own paradise
thankfully
                    whole and the green whereless truth
of an eternal now welcomes each was
of whom among not numerable ams

(leaving a perfectly distinct unhe;
a ticking phantom by prodigious time’s
mere brain contrived:a spook of stop and go)
may i achieve another steepest thing—

how more than sleep illimitably my
—being so very born no bird can sing
as easily creation up all sky

(really unreal world,will you perhaps do
the breathing for me while i am away?)

 

Ut 1 × 1, 1944

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd . Bookmark de permalink.