Anne Sexton, Jezus wekket op

 
Jezus wekket op

Jezus seach Lazarus.
Lazarus wie lichtwol yn ’e himel,
sa dea as in par
en allike ljochtgrien.
Jezus wie fan doel en wekje him
op út syn grêf.
O bekape man, rôp Er,
kom by My.
Lazarus glimke de glim fan de deaden
as in dwaas dy’t op in drûge stien sobbet.
O bekape man,
rôp Jezus,
mar it holp neat.
De Heare spruts ta Jezus
en joech Him ynstruksjes.
Earst sette Jezus de polzen oan,
doe skode Er de heupbonke yn,
Hy kloppe de rêchstring teplak,
Hy sette de skedel fêst.
Lazarus wie heel.
Jezus drukte Syn mûle op Lazarus sines
en even rûn der in stream tussen harren.
Doe kaam der tearens.
Jezus wreau al Lazarus syn fleis
en úteinlik kaam it hert, earme âlde wûne,
nettsjinsteande himsels op gong.
Lazarus die ien each iepen. It wie wach.
En doe tilde Jezus him op
en sette him op beide tryste fuotten.

Syn siele foel út ’e himel del.
Tankewol, sei Lazarus,
want yn ’e himel hie it net oars west.
Neat wie yn ’e himel oars wurden.

 

Jesus Summons Forth

Jesus saw Lazarus.
Lazarus was likely in heaven,
as dead as a pear
and the very same light green color.
Jesus thought to summon him
forth from his grave.
Oh hooded one, He cried,
come unto Me.
Lazarus smiled the smile of the dead
like a fool sucking on a dry stone.
Oh hooded one,
cried Jesus,
and it did no good.
The Lord spoke to Jesus
and gave Him instructions.
First Jesus put on the wrists,
then He inserted the hip bone,
He tapped in the vertebral column,
He fastened the skull down.
Lazarus was whole.
Jesus put His mouth to Lazarus’s
and a current shot between them for a moment.
Then came tenderness.
Jesus rubbed all the flesh of Lazarus
and at last the heart, poor old wound,
started up in spite of itself.
Lazarus opened one eye. It was watchful.
And then Jesus picked him up
and set him upon his two sad feet.

His soul dropped down from heaven.
Thank you, said Lazarus,
for in heaven it had been no different.
In heaven there had been no change.

 

The Jesus Papers [VI], út The Book of Folly, 1972

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.