Anne Sexton, Jezus siedt iten

 
Jezus siedt iten

Jezus seach dat de mannichten honger hienen
en Hy sei: O Heare,
stjoer in snelbuffetkok nei ûnderen.
En de Heare sei: Abrakadabra.
Jezus naam de fisk,
in poppe, smel en grien,
yn Syn rjochterhân en sei: O Heare,
en de Heare sei:
Gean temûk te wurk
ast doazen sardineblikjes iepenmakkest.
En dat die Er.
Fiskerman, fiskerman,
sa’tsto it dochst liket it maklik.
En sjedêr, der wie in protte fisk.
Doe hold Jezus in bôle omheech
en sei: O Heare,
en de Heare ynstruearre Him
as in rinnendebânbakker,
in Rattefanger fan gêst,
en sjedêr, der wienen plenty.

Jezus bejoech Him ûnder de minsken
mei in koksmûtse op
en sy tuten syn leppels en foarken
en ieten goed fan ûnsichtbere boarden.

 

Jesus Cooks

Jesus saw the multitudes were hungry
and He said, Oh Lord,
send down a short-order cook.
And the Lord said, Abracadabra.
Jesus took the fish,
a slim green baby,
in His right hand and said, Oh Lord,
and the Lord said,
Work on the sly
opening boxes of sardine cans.
And He did.
Fisherman, fisherman,
you make it look easy.
And lo, there were many fish.
Next Jesus held up a loaf
and said, Oh Lord,
and the Lord instructed Him
like an assembly-line baker man,
a Pied Piper of yeast,
and lo, there were many.

Jesus passed among the people
in a chef’s hat
and they kissed His spoons and forks
and ate well from invisible dishes.

 

The Jesus Papers [V], út The Book of Folly, 1972

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.