Anne Sexton, Jezus is wekker

 
Jezus is wekker

It wie it jier
fan it boek Seks ha dochst sá,
de Sinlike Man en Frou djoeiden om
mar Jezus wie oan it fêstjen.
Hy iet fan Syn selibatêr bestean.
De grûn ridele as in oseaan,
in grut seksueel swollen ûnder Syn fuotten.
Syn krolders bieten inoarren.
Hy wie as seesykte bewuolle yn goud.
Bûtendoarren hongen de katsjes oan de spiennen
fan de memmekat as woarstjes yn in reekhok.
Der kraaiden aloan hoannen, trêdzjend om leafde.
Bloed rûn út de keukenpomp
mar Hy wie oan it fêstjen.
Syn slachte siet op Him naaid as in medalje
en Syn kul wulve net langer fertrietlik oer Him.
Hy wie oan it fêstjen.
Hy wie as in grut hûs
sûnder minsken,
sûnder plannen.

 

Jesus Awake

It was the year
of the How To Sex Book,
the Sensuous Man and Woman were frolicking
but Jesus was fasting.
He ate His celibate life.
The ground shuddered like an ocean,
a great sexual swell under His feet.
His scrolls bit each other.
He was shrouded in gold like nausea.
Outdoors the kitties hung from their mother’s tits
like sausages in a smokehouse.
Roosters cried all day, hammering for love.
Blood flowed from the kitchen pump
but He was fasting.
His sex was sewn onto Him like a medal
and His penis no longer arched with sorrow over Him.
He was fasting.
He was like a great house
with no people,
no plans.

 

The Jesus Papers [II], út The Book of Folly, 1972

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.