Anne Sexton, Jezus drinkt tate

 
De Jezus-kladden

‘En woesto God bespotte?’
‘Inkeld leauwigen bespotte God.’

 

Jezus drinkt tate

Maria, dyn grutte
wite appels meitsje my bliid.
Ik fiel hoe’t dyn hert syn masine
rinne lit en ik slûgje as in mich.
Ik hoastje as in fûgel op syn wjirm.
Ik bin in jelly-baby en do bist myn frou.
Do bist in rots en ik de algefranje.
Do bist in leelje en ik de bij dy’t binnengiet.
Ik slút myn eagen en sûch dy yn as fjoer.
Ik groei. Ik groei. Ik dij mar út.
Ik bin in boike yn in roeiboat en do bist de see,
it sâlt, do bist elke fisk dy’t der ta docht.

Nee. Nee.
Neat fan wier.
Ik bin lyts
en do hâldst my fêst.
Do joust my molke
en wy binne itselde
en ik bin bliid.

Nee. Nee.
Neat fan wier.
Ik bin in truck. Ik ryd alles nei.
Ik besit dy.

 

The Jesus Papers

“And would you mock God?”
“God is not mocked except by believers.”

 

Jesus Suckles

Mary, your great
white apples make me glad.
I feel your heart work its
machine and I doze like a fly.
I cough like a bird on its worm.
I’m a jelly-baby and you’re my wife.
You’re a rock and I the fringy algae.
You’re a lily and I’m the bee that gets inside.
I close my eyes and suck you in like a fire.
I grow. I grow. I’m fattening out.
I’m a kid in a rowboat and you’re the sea,
the salt, you’re every fish of importance.

No. No.
All lies.
I am small
and you hold me.
You give me milk
and we are the same
and I am glad.

No. No.
All lies.
I am a truck. I run everything.
I own you.

 

The Jesus Papers [I], út The Book of Folly, 1972

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.