Anne Sexton, Njoggende psalm

 
Njoggende psalm

Lit de iikhoarnmarmot de Heare loovje as er Jakobs Ljedder ophipt.

Lit it fleantúch de Heare loovje as it mei it keninkryk flirt.

Lit de Goede Fee lof bringe mei har swiere pûdfol dûbeltsjes.

Lit harren lof bringe mei in jiske-amer foar elkien dy’t bûtensletten is.

Lof bringe mei in basketbal as dy Gods mûle binnengiet.

Lof bringe mei in limoeneskyl as dy yn de presidint syn drankje driuwt.

Lof bringe mei in iisblokje want it draacht foar even miniatuer iisbearen.

Tsjinje mei in skiep want it sil it burd fan de Heare frisearje mei in kroltange.

Tsjinje mei in ezel om de noedzjende ingel Jeruzalem yn te dragen.

Harren ferbliidzje mei in Mustang want dy sil op de sneldyk dûnsje sûnder botsingen.

Ferskine mei in bûslampe opdat de stjerren net wurch reitsje.

In tsjil meibringe om de deaden it paradys yn te kroadzjen.

Lof bringe mei in foarke opdat de ingels rieraai ite kinne op sneintejûnen.

In útgongsboerd meibringe opdat elk dy’t binnenkomt wit wêr’t de útgong is.

In húsmosk meibringe opdat sy nederich har swabbers delleit op de fuotten fan God.

In operasjonger meibringe opdat sy by elk konsert de moanne út har mûle komme lit.

Harren ferbliidzje mei de goudfisk want dêr yn syn lytse glêzen kom slokt dy de sinneûndergong op.

Harren ferbliidzje mei in pryster dy’t syn boardsje opslokt as in tongspatel.

Harren ferbliidzje mei in rabby dy’t syn burd kjimt as seegers.

In do meibringe dy’t pofte mais ite sil of ôfknipte stikjes teanneil.

 

Ninth Psalm

Let the chipmunk praise the Lord as he bounds up Jacob’s Ladder.

Let the airplane praise the Lord as she flirts with the kingdom.

Let the Good Fairy praise with her heavy bagful of dimes.

Let them praise with a garbage can for all who are cast out.

Praise with a basketball as it enters God’s mouth.

Praise with a lemon peel as it floats in the president’s drink.

Praise with an ice cube for it will hold up miniature polar bears for a second.

Serve with a sheep for it will crimp the Lord’s beard with a curling iron.

Serve with a donkey to carry the worrying angel into Jerusalem.

Rejoice with a Mustang for it will dance down the highway and bump no one.

Appear with a flashlight so the stars will not get tired.

Bring forth a wheel to cart the dead into paradise.

Praise with a fork so that the angels may eat scrambled eggs on Sunday nights.

Come forth with an exit sign so that all those entering will know the way out.

Come forth with a homebody so that she may humble her mops on God’s feet.

Come forth with an opera singer so that each concert she may let the moon out of her mouth.

Rejoice with the goldfish for it swallows the sunset from its little glass bowl.

Rejoice with a priest who swallows his collar like a tongue depressor.

Rejoice with a rabbi who combs his beard out like eel grass.

Bring forth a pigeon who will eat popcorn or toenail parings.

 

O Ye Tongues [IX], út The Death Notebooks, 1974

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.