Anne Sexton, Tredde psalm

 
Tredde psalm

Lit Noach in arke bouwe út de âlde dame har skoech en dy folje mei de skepsels fan de Heare.

Lit de arke fan heil in protte finsters hawwe opdat de skepsels fan de Heare mûlfollen soerstof ynnimme.

Lit de arke fan heil eare bewize oan de Heare en kear op kear kredyt op syn konto byskriuwe.

Lit Anne en Christopher knibbelje mei in mûzebiter dy’t har mei syn bek in tean ôfbyt opdat sy dy offerje kin.

Lit Anne en Christopher ferskine mei twa readboarstkes mei wjirms dy’t swiet binne en rôze as lippestift.

Lit harren in bij presintearje, harren hannen deromhinne, dy’t de elektrisiteit fan de Heare ta lytse giele z’en gûnzet.

Lit harren lof jaan mei in bolle waans hoarnen giel fan skiednis binne.

De Heare loovje mei in okse dy’t yn de himel leaf wurdt en de hierlinten fan lytse famkes strikt.

Harren ferdeemoedigje mei de mich dy’t bromt as de mem fan de motor.

Tsjinje mei de aap dy’t de Empire State Building delhelle en de faam wûn.

In mier wije dy’t as it printsel op dizze bledside nei de Heare krûpe sil.

Seingje mei in sabel dy’t inket bliedt oer de jurken fan hofdames.

Seingje mei in knyn dy’t mei in hiele sekfol sperma komt.

Seingje mei de sprinkhoanne dy’t in foarhing foar de himel dûnset en it fjild ferblinet.

Seingje mei de keningsmakriel dy’t dûbeltsjes omsmelt yn tin sulver nêst Frisco.

Harren ferbliidzje mei de deileelje want dy is berne om in dei by de brievebus te libjen en de dyk te ferhearlikjen.

Harren ferbliidzje mei de oliif want dy jout betroubere oalje op en ytst him allinne, dan makket er de mûle fet en bedobbet er de tosken.

Harren ferbliidzje mei in Frânske keizersfisk dy’t foarbyglydt as in juwiel, glânzgjend as in blauwe iisberch yn de Kariben.

Harren ferbliidzje mei in katoenstrûk dy’t stjerren en siedden opjout om de mannichten fan Amearika te klaaien.

Harren ferbliidzje mei it seehynderke dat yn amusemintsparken en gedichten libbet.

Lit Anne en Christopher harren ferbliidzje mei de wjirm dy’t nei it ljocht ta beweecht as de pimel fan in pop.

 

Third Psalm

Let Noah build an ark out of the old lady’s shoe and fill it with the creatures of the Lord.

Let the ark of salvation have many windows so the creatures of the Lord will marry mouthfuls of oxygen.

Let the ark of salvation do homage to the Lord and notch his belt repeatedly.

Let Anne and Christopher kneel with a buzzard whose mouth will bite her toe so that she may offer it up.

Let Anne and Christopher appear with two robins whose worms are sweet and pink as lipstick.

Let them present a bee, cupped in their palms, zinging the electricity of the Lord out into little yellow Z’s.

Let them give praise with a bull whose horns are yellow with history.

Praise the Lord with an ox who grows sweet in heaven and ties the hair ribbons of little girls.

Humble themselves with the fly buzzing like the mother of the engine.

Serve with the ape who tore down the Empire State Building and won the maid.

Dedicate an ant who will crawl toward the Lord like the print of this page.

Bless with a sable who bleeds ink across the dresses of ladies of the court.

Bless with a rabbit who comes with a whole sackful of sperm.

Bless with the locust who dances a curtain over the sky and makes the field blind.

Bless with the kingfish who melts down dimes into slim silver beside Frisco.

Rejoice with the day lily for it is born for a day to live by the mailbox and glorify the roadside.

Rejoice with the olive for it gives forth a faithful oil and eaten alone it will grease the mouth and bury the teeth.

Rejoice with a French angelfish which floats by like a jewel glowing like a blue iceberg in the Carribean.

Rejoice with a cottonbush which grows stars and seeds to clothe the multitudes of America.

Rejoice with the sea horse who lives in amusement parks and poems.

Let Anne and Christopher rejoice with the worm who moves into the light like a doll’s penis.

 

O Ye Tongues [III], út The Death Notebooks, 1974

Christopher – In tinkbyldich twillingbroerke. De ‘imazjinêre freon’ is in bekend psychologysk ferskynsel, benammen by bern. ‘Christopher’ ferwiist tagelyk nei de Ingelske dichter Christopher Smart (1722–1771), waans gedicht Jubilate Agno in wichtige ynspiraasjeboarne wie foar O Ye Tongues. Pas yn 1939 waard Jubilate Agno foar it earst publisearre, ûnder de titel Rejoice in the Lamb. A song from bedlam.
the ape who tore down the Empire State Building and won the maid – Yn de film King Kong (1933) ûntdekt in filmploech op in ûnbekend eilân in reusachtige gorilla, King Kong, dy’t yn finzenskip meinommen wurdt nei New York. Mar King Kong ûntsnapt en ûntfiert de faam dêr’t er fereale op is, Ann Darrow. Hy flechtet mei Ann de Empire State Building op en wurdt deasketten.
Frisco – Wierskynlik San Francisco. Mooglik ek in allúsje op de ‘Frisco Seal’ yn ‘Daddy’, ien fan de bekendste gedichten fan Sylvia Plath, foar it earst publisearre yn de bondel Ariel (1965).

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd , , . Bookmark de permalink.