Anne Sexton, Earste psalm

 
O jimme tongen
 

Earste psalm

Lit der in God wêze sa grut as in hichtesinne om jimme syn waarmte ta te laitsjen.

Lit der in ierde wêze yn de foarm fan in lispuzzel dy’t foar jimme allegearre lein wurde kin.

Lit der it tsjuster fan in tsjustere keamer út ’e djipte wêze. In wjirmekeamer.

Lit der in God wêze dy’t oan de ein fan in lange tinne piip ljocht sjocht en dat binnenlit.

Lit God harren in twaen diele.

Lit God syn Hoodsie diele.

Lit de wetters harren skiede opdat God syn antlit wasket yn it dageljocht.

Lit der prikgatsjes yn de himel wêze dêr’t God syn pink yn stekt.

Lit de stjerren in himel fol sjeleiflutterkes en laitsjende babys wêze.

Lit it ljocht Dei hite, dan kinne minsken mais ferbouwe of de bus nimme.

Lit der op de twadde dei drûch lân wêze, dan kinne alle minsken harren teannen drûgje mei Cannon-handoeken.

Lit God dat ierde neame en fiele hoe’t it gers as ingelehier opkomt.

Lit der bananen, komkommers, prommen, mango’s, beannen, rys en soerstokken wêze.

Lit se siedzje en opnij siedzje.

Lit der seizoenen wêze opdat wy de boustyl fan it ferwulft mei earnen, finken, spjochten, kobben leare.

Lit der seizoenen wêze opdat wy tolve jassen oanlûke en snie romje of ússels útstrûpe en baaie yn de Kariben.

Lit der seizoenen wêze opdat de himelhûnen yn desimber oer de sinne springe.

Lit der seizoenen wêze opdat de iel út har griene hoal komt.

Lit der seizoenen wêze opdat de waskbear syn bloedspegel ferheget.

Lit der seizoenen wêze opdat de wyn opstekt foar in sinesappelblêd.

Lit der seizoenen wêze opdat de rein in protte skippen bedobbet.

Lit der seizoenen wêze opdat wûnders ús drinkglêzen folje mei floeiber goud.

Lit der seizoenen wêze opdat ús tongen yn oerfloed asperzjes en limoenen hawwe.

Lit der seizoenen wêze opdat net ús fjoeren ús ferlitte en yn metaal feroarje.

Lit der seizoenen wêze opdat in man mei syn hân in frouljusboarst omklammet en in swiete spien, in stjerrebei bewurket.

Lit der in himel wêze opdat de minske syn gers oerlibbet.

 

O Ye Tongues
 

First Psalm

Let there be a God as large as a sunlamp to laugh his heat at you.

Let there be an earth with a form like a jigsaw and let it fit for all of ye.

Let there be the darkness of a darkroom out of the deep. A worm room.

Let there be a God who sees light at the end of a long thin pipe and lets it in.

Let God divide them in half.

Let God share his Hoodsie.

Let the waters divide so that God may wash his face in first light.

Let there be pin holes in the sky in which God puts his little finger.

Let the stars be a heaven of jelly rolls and babies laughing.

Let the light be called Day so that men may grow corn or take busses.

Let there be on the second day dry land so that all men may dry their toes with Cannon towels.

Let God call this earth and feel the grasses rise up like angel hair.

Let there be bananas, cucumbers, prunes, mangoes, beans, rice and candy canes.

Let them seed and reseed.

Let there be seasons so that we may learn the architecture of the sky with eagles, finches, flickers, seagulls.

Let there be seasons so that we may put on twelve coats and shovel snow or take off our skins and bathe in the Carribean.

Let there be seasons so the sky dogs will jump across the sun in December.

Let there be seasons so that the eel may come out of her green cave.

Let there be seasons so that the raccoon may raise his blood level.

Let there be seasons so that the wind may be hoisted for an orange leaf.

Let there be seasons so that the rain will bury many ships.

Let there be seasons so that the miracles will fill our drinking glass with runny gold.

Let there be seasons so that our tongues will be rich in asparagus and limes.

Let there be seasons so that our fires will not forsake us and turn to metal.

Let there be seasons so that a man may close his palm on a woman’s breast and bring forth a sweet nipple, a starberry.

Let there be a heaven so that man may outlive his grasses.

 

O Ye Tongues [I], út The Death Notebooks, 1974

Anne Sexton (1928–1974) wurdt rekkene ta de confessional poets; har wurk is sterk autobiografysk. O Ye Tongues, besteande út tsien Psalms, befettet ferwizings nei de Bibel, mar ek nei de Amerikaanske werklikheid om 1970 hinne en nei har persoanlike libben. Boppedat brûkt Sexton sa no en dan slang en dûbelsinnige wurden en útdrukkings. Ien en oar freget soms om taljochting, reden wêrom’t ik in pear annotaasjes tafoegje. Dy binne nammers net bedoeld as ynterpretaasje of analyse, en ferwizings nei de Bibel wurde net annotearre. Sjoch foar de achtergrûn fan O Ye Tongues benammen Diane Wood Middlebrook, Anne Sexton. A biography, Boston 1991, s. 353–355.

Hoodsie – Merknamme fan in bakje iis mei in houten leppeltsje, produsearre troch de suvelfirma H.P. Hood yn Lynnfield by Boston. Ek slang, brûkt yn Boston en omkriten, as oantsjutting foar in puberfamke dat mei âldere jonges omslacht.
jelly roll – Oprôle cake mei jam. Ek slang foar ûnder mear in frijpartij.
Cannon towels – Handoeken makke troch de firma Cannon, yn 1887 oprjochte yn Kannapolis, North Carolina.

SoundCloud: Tina Antolini, Leila Day en Avery Trufelman drage First Psalm foar.

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd , , , . Bookmark de permalink.