Wilfrid Gibson, Werom

 
Werom

Se freegje, hoe is ’t gien,
Wêr wiest, wat hast dêr dien?
Wat jou ik as beskie
Dy’t wit dat ik ’t net wie,
Mar ien oan my gelyk,
Dy’t oerstuts, lykas ik,
En folk yn ’t frjemde lân
Om hals brocht mei myn hân…
Mar ik draach skuld, neat joech,
Om’t hy myn namme droech.

 

Back

They ask me where I’ve been,
And what I’ve done and seen.
But what can I reply
Who know it wasn’t I,
But someone, just like me,
Who went across the sea
And with my head and hands
Killed men in foreign lands. . . .
Though I must bear the blame
Because he bore my name.

 

Ut Battle, 1915

Dit berjocht is delset yn Mear en tagd . Bookmark de permalink.