Georg Trakl, Yn it easten

 
Yn it easten

De winterstoarm syn wylde oargels lyk
Is de tsjustere grime fan it folk,
De poarperen weach fan de fjildslach,
Fan ûntblêde stjerren.

Mei brutsen wynbrauwen, sulveren earms
Winkt stjerrende soldaten de nacht.
Yn it skaad fan de hjerstige esk
Suchtsje de geasten fan de fallenen.

Toarnige wyldernis omgurdet de stêd.
Fan bliedende treden ferjaget de moanne
De feralterearre froulju.
Wylde wolven brutsen troch de poarte.

 

Im Osten

Den wilden Orgeln des Wintersturms
Gleicht des Volkes finstrer Zorn,
Die purpurne Woge der Schlacht,
Entlaubter Sterne.

Mit zerbrochnen Brauen, silbernen Armen
Winkt sterbenden Soldaten die Nacht.
Im Schatten der herbstlichen Esche
Seufzen die Geister der Erschlagenen.

Dornige Wildnis umgürtet die Stadt.
Von blutenden Stufen jagt der Mond
Die erschrockenen Frauen.
Wilde Wölfe brachen durchs Tor.

 

Ut it tydskrift Der Brenner, 1914/1915

Dit berjocht is delset yn Georg Trakl en tagd . Bookmark de permalink.