Georg Trakl, Klacht

 
Klacht

Sliep en dea, de tsjustere earnen
Omrûzje dizze holle hiel de nacht:
Lit minskene gouden byldnis
Ferswolgen wurde troch de izige weach
Fan de ivichheid. Op yslike klippen
Slacht it poarperen liif te pletter
En de donkere stim klaget
Boppe de see.
Suster fan stoarmige swiermoedigens
Sjoch in eangstige boat fersinkt
Under stjerren,
Foar it swijende antlit fan de nacht.

 

Klage

Schlaf und Tod, die düstern Adler
Umrauschen nachtlang dieses Haupt:
Des Menschen goldnes Bildnis
Verschlänge die eisige Woge
Der Ewigkeit. An schaurigen Riffen
Zerschellt der purpurne Leib
Und es klagt die dunkle Stimme
Über dem Meer.
Schwester stürmischer Schwermut
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt
Unter Sternen,
Dem schweigenden Antlitz der Nacht.

 

Ut it tydskrift Der Brenner, 1914/1915. Ofbylding: Trakl yn unifoarm, 1914; Brenner-Archiv, Universität Innsbruck.

Dit berjocht is delset yn Georg Trakl en tagd . Bookmark de permalink.