Emily Dickinson, 1115

 
It is in achtbere Idee,
Dêr’t Men de Hoed foar licht
Lykas wannear’t Men Eale Lju
Samar op Strjitte sjocht,

It hjit, Wy ha ’n ûnstjerlik Stee
Al wurde Piramiden pún
En rûzje Keninkriken wei
Lykas it Hôf, Reabrún

 

It is an honorable Thought
And makes One lift One’s Hat
As One met sudden Gentlefolk
Opon a daily Street

That We’ve immortal Place
Though Pyramids decay
And Kingdoms, like the Orchard
Flit Russetly away

 

F1115 (J946). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, set 91.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.