Tag argiven: Anne Sexton

Anne Sexton, Earste psalm

  O jimme tongen   Earste psalm Lit der in God wêze sa grut as in hichtesinne om jimme syn waarmte ta te laitsjen. Lit der in ierde wêze yn de foarm fan in lispuzzel dy’t foar jimme allegearre lein … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Earste psalm

Anne Sexton, Twadde psalm

  Twadde psalm Want ik bid dat der in Almachtige is om it swarte ikehout dat my omjout te seingjen. Want ik bid dat der in Almachtige is om de dalmaasjers te seingjen dy’t springe as sinneflekken. Want ik bid … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , , , , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Twadde psalm

Anne Sexton, Tredde psalm

  Tredde psalm Lit Noach in arke bouwe út de âlde dame har skoech en dy folje mei de skepsels fan de Heare. Lit de arke fan heil in protte finsters hawwe opdat de skepsels fan de Heare mûlfollen soerstof … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Tredde psalm

Anne Sexton, Fjirde psalm

  Fjirde psalm Want ik bin in wees mei twa deademaskers op de skoarstienmantel en kaam út it grêf fan myn mem har búk wei yn it beweech fan Boston. Want der seagen mar twa finsters út op ’e stêd … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , | Reaksjes út op Anne Sexton, Fjirde psalm

Anne Sexton, Fyfde psalm

  Fyfde psalm Lit Christopher en Anne te foarskyn komme mei in baarch sa grau as in helpprofessor. Wa’t fuortkomt út dong en de metro makket gif swiet. Lit harren te foarskyn komme mei in mol dy’t út in stoma … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Fyfde psalm

Anne Sexton, Sechde psalm

  Sechde psalm Want Amearika is in dame yn in skommelstoel op in feranda yn in ferveleas hûs oan in ferlitten dyk mar Anne sjocht it net. Want Amearika is een bibletekaris yn Wichita, dy’t stof ophoastet en toverballen dielt … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Sechde psalm

Anne Sexton, Sande psalm

  Sande psalm Lit alle minsken harren ferbliidzje mei in boa fan seis meter dy’t de beam en de stien losser makket en kringelet as in tou fan rubber. Harren ferbliidzje mei de Algemiene Postmaster dy’t yn Washington oan syn … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged , , | Reaksjes út op Anne Sexton, Sande psalm

Anne Sexton, Achtste psalm

  Achtste psalm Nee. Nee. De frou is fleurich, sy glimket nei har búk. Sy hat in pûdfol sinesappels opslokt en is hiel foldien. Want sy hat de reis goed trochstien en yn har keamer binne de lytse minsken. Want … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Achtste psalm

Anne Sexton, Njoggende psalm

  Njoggende psalm Lit de iikhoarnmarmot de Heare loovje as er Jakobs Ljedder ophipt. Lit it fleantúch de Heare loovje as it mei it keninkryk flirt. Lit de Goede Fee lof bringe mei har swiere pûdfol dûbeltsjes. Lit harren lof … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Njoggende psalm

Anne Sexton, Tsiende psalm

  Tsiende psalm Want sa’t de baby as in seestjer yn har miljoen ljochtjierren iepenbarst, moat Anne, beseft se, har eigen berch beklimme. Want sa’t sy wiisheid yt as de helten fan in par, set sy ien foet foar de … Fierder lêze

Pleatst yn Anne Sexton | Tagged | Reaksjes út op Anne Sexton, Tsiende psalm