Tag Archives: Anneke Brassinga

Ingeborg Bachmann, Myn fûgel

  Myn fûgel Wat der ek bart: de ferwoaste wrâld sinkt yn de skimer wei, in sliepdrank hâlde de wâlden foar har ree, en fan de toer, ferlitten troch de wacht, sjogge rêstich en steech de eagen fan de ûle … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Myn fûgel

Ingeborg Bachmann, Alle dagen

  Alle dagen De oarloch wurdt net mear ferklearre mar fuortset. It oerhearrige is alledeisk wurden. De held mijt de gefjochten. De swakke is it skoatsfjild yntreaun. It unifoarm fan de dei is it geduld, de medalje de earmsillige stjer … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Alle dagen