Tag argiven: Edward Estlin Cummings

E.E. Cummings, ‘ien(in’

  ien (in bl êd fa lt )l ik ens   l(a le af fa ll s) one l iness   Ut 95 Poems, 1958

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘ien(in’

E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

  Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast. Jo roere en roere en roere oant jo my ynienen in bedêst obseen glimke jouwe (frouwe ik sil jo roere mei myn geast.)Jo roere,neat oars, licht,en mei einleas gemak wurde jo dan … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘Frouwe,ik sil jo roere mei myn geast’

E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

  !swar t tsji n (wi) te loft ?b eammen fa n dê r’t fal t , bl êd in:;i t twIr rel e .t   !blac k agains t (whi) te sky ?t rees whic h fr om droppe … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘!swart tsjin (wi)te loft’

E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

  as elk(nei gewraksel mei minskene hel) minske falt yn syn eigen paradys tankber                alhiel,de griene wierheid sûnder wêr fan in ivich no elk wie ferwolkomt fan dejinge middenmank net telbere bins (dy’t in folslein aparte ûnhy ferlit; in tikjend … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

E.E. Cummings, ‘mOanne Oer dOarpen mOanne’

  mOanne Oer dOarpen mOanne lispel leas skepsel kOlOssale ROer berens jO fOlslein jO drjOwen ienlik nij nO is dreamenst SoLo DE MoANNE oER DoARPEN STILoAN IEPENSKoWEN DE GEAST   mOOn Over tOwns mOOn whisper less creature huge grO pingness … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged , , , | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘mOanne Oer dOarpen mOanne’

E.E. Cummings, ‘wantrouwe wy dit net sa grutte doaske,pop’

  wantrouwe wy dit net sa grutte doaske,pop, folslein heimsinnich,mei sletten lid dat yn koweletters dochs kreas beskrifte is mei ‘Unstjerlikens’.     En komme net te tichteby,ek al snije minsken op oer de wûndere dingen deryn dy’t al mei al te goed … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘wantrouwe wy dit net sa grutte doaske,pop’

E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

  myn leave âlde ensafierder tante lucy koe yn de tiid fan de jongste oarloch fertelle en wat mear wie sy die it ek wêr’t elkenien no krekt foar focht, myn suster isabel skoep hûnderten (en hûnderten)sokken om mar te … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

E.E. Cummings, ‘earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby’

  earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby elk wjerfarren,hawwe dyn eagen harren stilte: dyn fragylst gebeart sitte dingen yn dy’t my omslute of sa tichteby binne dat ik se net oanreitsje kin dyn minymste blik ûntslút my mei gemak … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged , | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby’

E.E. Cummings, ‘stjerre is bêst)mar de Dea’

  stjerre is bêst)mar de Dea ?o pop ’k soe net meie oer de Dea as de Dea goed wie:want asto(yn stee fan tinken stop te setten) begjinst mei it te fielen,is stjerre bjusterbaarlik hoesa?om dat stjerre folslein natuerlik is;folslein … Fierder lêze

Pleatst yn E.E. Cummings | Tagged | Reaksjes út op E.E. Cummings, ‘stjerre is bêst)mar de Dea’

Obe Postma en E.E. Cummings

Bewurke tekst fan in praatsje hâlden foar it Obe Postma Selskip op 24 maaie 2019 yn Tresoar. All poetry is experimental poetry. Wallace Stevens Doe’t de provinsje Fryslân yn 1984 in priis foar literêre oersettings ynstelde, krige dy de namme Dr. … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Obe Postma en E.E. Cummings