Tag argiven: Elizabeth Bishop

Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

  Earste deade yn Nova Scotia Yn de kâlde, kâlde pronkkeamer bierde myn mem Arthur op ûnder de gromolito’s: Edward, prins fan Wales, mei prinsesse Alexandra, en kening George mei keninginne Mary. Op de tafel ûnder harren stie in opsette … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Earste deade yn Nova Scotia

Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

  Lette atmosfear Ut in midsnachtlike gûcheldersmouwe       ferspriede de radiosjongers al harren leafdessankjes oer de dauwiete gazons.       En as dat fan in wiersizzer is harren murchpriemjend rieden wat je leauwe. Mar op de stjoermêst fan de Marine-       basis fyn ik … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Lette atmosfear

Elizabeth Bishop, Utfanhuzer

  Utfanhuzer It sombere skroarske dat dizze moanne by ús tahâldt is lyts en skraal en bitter. Net ien dy’t har opfleurje kin. Jou har in jurk, drinken, brette hin of bakte fisk – it lit har ûnferskillich. Sy sit … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Utfanhuzer

Elizabeth Bishop, In kâld foarjier

  In kâld foarjier foar Jane Dewey, Maryland Der is neat sa moai as maitiid. – Hopkins In kâld foarjier: it fioeltsje stie breklik yn it gers. Twa wike minstens wifelen de beammen; de lytse bledsjes wachten, lieten hoeden harren … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged , | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, In kâld foarjier

Elizabeth Bishop, Fers

  Fers Sawat sa grut as in âldmodelsk dollarbiljet, Amerikaansk of Kanadeesk, meast deselde tinten wyt, griisgrien en stielgriis – dit skilderijke (in skets foar in grutterenien?) hat nea yn syn libben jild opbrocht. Nutteleas en frij hat it santich … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Fers

Elizabeth Bishop, It túchplantsje

  It túchplantsje Ik dreamde dat, dea en yn mimer, ik op in grêf of bêd lei (alteast in kâld, krap bemetten skaadplak). Beferzen, kolossaal en skerp úttekene stie yn it kâlde hert syn lêste tins, allike stiif en doelleas … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, It túchplantsje

Elizabeth Bishop, Fiifheech

  Fiifheech Tsjuster noch. De ûnbekende fûgel sit op syn fêste tûke. It hûntsje fan hjirnêst blaft hifkjend yn syn sliep, ien kear mar. Faaks ek yn syn sliep, trillerjend, hifket de fûgel ien of twa kear. Fragen – as … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Fiifheech

Elizabeth Bishop, Parys, 7 oere moarns

  Parys, 7 oere moarns Ik meitsje in toer lâns elke klok yn it appartemint: fan ûnwittende platen ôf wize guon wizers teätraal de iene kant út en oaren oare kanten. Tiid is in Etoile; de oeren rinne sasear útien … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged , , | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Parys, 7 oere moarns

Elizabeth Bishop, Manearlik

  Manearlik                                         foar in bern fan 1918 Wy sieten tegearre op de bok doe’t myn pake tsjin my sei: ‘Tink derom, sprek elkenien oan dy’tst mar tsjinkomst ûnderweis.’ Wy kamen in frjemdling tsjin te foet. ‘Goendei, minhear. Noch in moaie … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, Manearlik

Elizabeth Bishop, De fisk

  De fisk Ik fong in geweldige fisk en hold him lâns de boat heal út it wetter, mei myn heak fêst yn in hoeke fan syn bek. Hy focht net. Hy hie alhiel net fochten. Hy wie ien bonk … Fierder lêze

Pleatst yn Elizabeth Bishop | Tagged | Reaksjes út op Elizabeth Bishop, De fisk