Tag argiven: Georg Trakl

Georg Trakl, Flústere yn ’e neimiddei

  Flústere yn ’e neimiddei Sinne, hjerstich skraal en skou; Fruchten falle fan de tûken. Dizze lange middei lûke Stiltes gear yn romten blau. Stjerrenslûd fan stiel wurdt heard, Snijt in wyt dier ôf de amme. Rouwe sang fan brune … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Flústere yn ’e neimiddei

Georg Trakl, Yn it fean

  Yn it fean Swalker yn de swarte wyn; sacht flústeret it toarre reid Yn de stilte fan it fean. In flecht wylde fûgels Oan de grize himel folget; Dwers oer donkere puollen. Beroering. Yn ferfallen klinte Fladderet op mei … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Yn it fean

Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster

  Sang fan in finzen klyster Foar Ludwig von Ficker Donkere amme yn de griene twigen. Blauwe blomkes omsweve it antlit Fan de iensume, waans gouden trêd Weistjert ûnder de olivebeam. Op fladdert mei dronkene wjuk de nacht. Sa sêft … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , , , | Reaksjes út op Georg Trakl, Sang fan in finzen klyster

Georg Trakl, Op âldfaars grûn

  Op âldfaars grûn Resedarook troch ’t sike finster tiist; Lâns ’t âlde plein kastanjes, swart, in seam. In gouden striel brekt troch it tek en streamt Oer broer en suster, drôgjend, fan de wiis. Yn ’t spielwetter driuwt fûlens, … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Op âldfaars grûn

Georg Trakl, Simmer

  Simmer Jûns swijt fan de koekoek De kleirop yn it wâld. Djipper bûcht him it nôt, De reade papaver. Der driget swart ûnwaar Boppe de heuvel. De krikel syn âlde liet Ferstjert yn it fjild. Net mear beweecht it … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Simmer

Georg Trakl, Grodek

  Grodek Jûns wjerklinke de hjerstige wâlden Fan deadlike wapens, de gouden flakten En blauwe marren, dêr’t de sinne Tsjusterder oer weirôlet; omfiemet de nacht Stjerrende krigers, de wylde klacht Fan harren tebrutsen mûlen. Stil sammelt lykwols yn it wylgelân … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , | Reaksjes út op Georg Trakl, Grodek

Georg Trakl, Klacht

  Klacht Sliep en dea, de tsjustere earnen Omrûzje dizze holle hiel de nacht: Lit minskene gouden byldnis Ferswolgen wurde troch de izige weach Fan de ivichheid. Op yslike klippen Slacht it poarperen liif te pletter En de donkere stim … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Klacht

Georg Trakl, Yn it easten

  Yn it easten De winterstoarm syn wylde oargels lyk Is de tsjustere grime fan it folk, De poarperen weach fan de fjildslach, Fan ûntblêde stjerren. Mei brutsen wynbrauwen, sulveren earms Winkt stjerrende soldaten de nacht. Yn it skaad fan … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Yn it easten

Georg Trakl, Mearke

  Mearke It fjoerwurk sproeit wylst giel de sinne blinkt; Yn ’t âlde park bemaskere gewrimel. Loftspegelingen oan de skiere himel, It njoere kriten fan in faun wjerklinkt. Syn gouden gniis, skril yn de boskjes, winkt. De túnkers is fol … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Mearke

Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis

  Oan de jongfeint Elis Elis, as de klyster yn it swarte wâld ropt, Dat is dyn ûndergong. Dyn lippen drinke de koelte fan de blauwe berchwelle. Lit gewurde, as dyn foarholle licht bliedt Oerâlde leginden En tsjustere tsjutting fan … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged | Reaksjes út op Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis