Tag argiven: Hein Jaap Hilarides

Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

Ljouwert, 19 septimber 2014 – Seis jonge(re) dichters sprutsen op in gearsit yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar oer de ynfloed fan Obe Postma op harren wurk. Goed fjirtich taharkers krigen meinimmende en ek geastige kauseryen opdist. Eltse sprekker sleat … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Seis dichters oan it wurd oer Obe Postma

H.J. Hilarides, Tersk

Over: H.J. Hilarides, Tersk. Fersen, Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2000. ‘Op de kermis met een snackwagen, een schiettent en muziek slingeren feestvlaggetjes – rood, wit, oranje en blauw – tussen palen aan een touw’. Wat is er nodig om … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , | Reaksjes út op H.J. Hilarides, Tersk