Tag argiven: Jan Pieter Guépin

Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

  ‘Net lulle mar poetse’ is hjoeddedei tink populêrder, mar it âlde sprekwurd ‘It is mei sizzen net te dwaan’ is ek noch altyd yn swang. It earste skriftlike fynplak fan it sprekwurd datearret al fan 1635. En der binne … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’