Tag argiven: Ronald Sukenick

Mail oan Minke II

Ha Minke, Dus do hast myn oersetting fan ‘The Good Man Has No Shape’ fan Wallace Stevens lêzen wylsto de Matthäus-Passion opstean hiest. Do skriuwst dat dy Matthäus dy peace of mind skinkt. Wêrom dan sa’n prottelmail oan my? Kin … Fierder lêze

Pleatst yn Flessepost | Tagged , , , , , , , , , | Reaksjes út op Mail oan Minke II