Tag argiven: Sjoerd Spanninga

Obe Postma en E.E. Cummings

Bewurke tekst fan in praatsje hâlden foar it Obe Postma Selskip op 24 maaie 2019 yn Tresoar. All poetry is experimental poetry. Wallace Stevens Doe’t de provinsje Fryslân yn 1984 in priis foar literêre oersettings ynstelde, krige dy de namme Dr. … Fierder lêze

Pleatst yn Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Obe Postma en E.E. Cummings

Jabik Veenbaas, Metropolis

Over: Jabik Veenbaas, Metropolis, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2001. Metropolis is de eerste dichtbundel die Jabik Veenbaas het licht doet zien, maar van een debuut is amper sprake. In tijdschriften publiceert Veenbaas al Friese gedichten vanaf midden jaren tachtig. Daarnaast heeft … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , , , | Reaksjes út op Jabik Veenbaas, Metropolis

Krommen fan de lêstafel

Oer: Piter Yedema, Lieten fan de flakte, Lykele Jansma, Stynsgea 1988. Jac. Dykstra, Op ’e kear, Koperative Utjowerij, Boalsert 1988. Acht yllustrearre poëzijkaarten, útjûn troch Operaesje Fers, 1988. ‘As it oansyk komt: reedzje ús wat poëzije’ Hat de poète maudit … Fierder lêze

Pleatst yn 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Krommen fan de lêstafel