Tag argiven: Theun de Vries

Georg Trakl, Grodek

  Grodek Jûns wjerklinke de hjerstige wâlden Fan deadlike wapens, de gouden flakten En blauwe marren, dêr’t de sinne Tsjusterder oer weirôlet; omfiemet de nacht Stjerrende krigers, de wylde klacht Fan harren tebrutsen mûlen. Stil sammelt lykwols yn it wylgelân … Fierder lêze

Pleatst yn Georg Trakl | Tagged , | Reaksjes út op Georg Trakl, Grodek

Bericht aan Hans van Eijk

Beste Hans van Eijk, Iemand die het goed met me meent, schonk mij onlangs het door u gedrukte bibliofiele uitgaafje Dagen yn de drôve havenstêd (In de Bonnefant, Banholt 2016), waarin het 44-regelige gedicht ‘Dagen in de droeve havenstad’ van … Fierder lêze

Pleatst yn Flessepost | Tagged , , , , , | Reaksjes út op Bericht aan Hans van Eijk

Krommen fan de lêstafel

Oer: Piter Yedema, Lieten fan de flakte, Lykele Jansma, Stynsgea 1988. Jac. Dykstra, Op ’e kear, Koperative Utjowerij, Boalsert 1988. Acht yllustrearre poëzijkaarten, útjûn troch Operaesje Fers, 1988. ‘As it oansyk komt: reedzje ús wat poëzije’ Hat de poète maudit … Fierder lêze

Pleatst yn 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Krommen fan de lêstafel