Tag Archives: Trinus Riemersma

Mail oan Harmen de Boer

Achte Harmen de Boer, Jo spuie yn jo mailtsje fan ôfrûne freed raar guod. Ik waard der suver kjel fan. Jo stroffelje op myn weblog oer wurdfoarmen as ‘betsjuttings’, ‘feroarings’ en ‘oersettings’ en wriuwe my Bewegingsfrysk, Jongfriezenfrysk, Douwe Kalmafrysk oan. … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Mail oan Harmen de Boer

H.J. Hilarides, Tersk

Over: H.J. Hilarides, Tersk. Fersen, Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2000. ‘Op de kermis met een snackwagen, een schiettent en muziek slingeren feestvlaggetjes – rood, wit, oranje en blauw – tussen palen aan een touw’. Wat is er nodig om … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , | Comments Off on H.J. Hilarides, Tersk

Low budget Peyton Place

Oer: a. van hijum, yntermezzo, koperative útjowerij, boalsert 1984. Bartle Laverman, Master ûnder protters, Koperative Utjowerij, Cumulusrige 1984-4, Boalsert 1984. Skieppetsiis It moat winter west hawwe doe’t de Fryske skôger en dichter Adri van Hijum yn ’e âldens fan 35 … Continue reading

Posted in 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Low budget Peyton Place