Tag argiven: Trinus Riemersma

Mail oan Harmen de Boer

Achte Harmen de Boer, Jo spuie yn jo mailtsje fan ôfrûne freed raar guod. Ik waard der suver kjel fan. Jo stroffelje op myn weblog oer wurdfoarmen as ‘betsjuttings’, ‘feroarings’ en ‘oersettings’ en wriuwe my Bewegingsfrysk, Jongfriezenfrysk, Douwe Kalmafrysk oan. … Fierder lêze

Pleatst yn Flessepost | Tagged , , , , , , , | Reaksjes út op Mail oan Harmen de Boer

H.J. Hilarides, Tersk

Over: H.J. Hilarides, Tersk. Fersen, Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2000. ‘Op de kermis met een snackwagen, een schiettent en muziek slingeren feestvlaggetjes – rood, wit, oranje en blauw – tussen palen aan een touw’. Wat is er nodig om … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , | Reaksjes út op H.J. Hilarides, Tersk

Low budget Peyton Place

Oer: a. van hijum, yntermezzo, koperative útjowerij, boalsert 1984. Bartle Laverman, Master ûnder protters, Koperative Utjowerij, Cumulusrige 1984-4, Boalsert 1984. Skieppetsiis It moat winter west hawwe doe’t de Fryske skôger en dichter Adri van Hijum yn ’e âldens fan 35 … Fierder lêze

Pleatst yn 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Low budget Peyton Place