Tag argiven: Tsead Bruinja

Presintaasje fan It faderpaard

Amsterdam, 20 april 2017 – It is in monumint fan in boek dat hjoed yn Amsterdam presintearre waard. It by De Bezige Bij ferskynde It faderpaard – stylfol bûn yn griis linnen mei kapitaalbantsjes, lêslinten en stofomslach – telt 830 … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Presintaasje fan It faderpaard

Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam

Amsterdam, 18 jannewaarje 2014 – Nei in toernee troch Fryslân bringe Henk Zwart (sang) en Herman Peenstra (akkordeon) harren Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam op ’e planken. It Ostadetheater hie de ‘Hollandse première’, sa’t de útfiering neamd waard dy’t dêr … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Lytse Fryske Winterreis yn Amsterdam

Presintaasje fan Stofsûgersjongers

Amsterdam, 2 maaie 2013 – In santich minsken wienen oanwêzich by de presintaasje fan it boek-mei-cd Stofsûgersjongers yn Perdu yn Amsterdam. It twatalige boek befettet gedichten fan Tsead Bruinja mei yllustraasjes fan Mirka Farabegoli, op de cd stiet muzyk útfierd … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Reaksjes út op Presintaasje fan Stofsûgersjongers

Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Amsterdam, 28 april 2013 – Tsjêbbe Hettinga hie hjoed sels optrede sillen yn De Nieuwe Liefde yn Amsterdam-West, mar de dea kaam dertusken. Freonen makken fan de byienkomst in hommaazje oan de ferstoarne dichter. Tsead Bruinja en Nynke Laverman bewiisden … Fierder lêze

Pleatst yn Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Reaksjes út op Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Albertina Soepboer, De fjoerbidders

Over: Albertina Soepboer, De fjoerbidders, Bornmeer, Ljouwert 2003. Vladimir Majakovski zou niet warmgelopen zijn voor de poëzie van Albertina Soepboer. In zijn lange gedicht Een wolk in broek uit 1915 zette de Russische futurist en revolutionair een tragische liefdesgeschiedenis neer … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , , , , , , | Reaksjes út op Albertina Soepboer, De fjoerbidders

Tsead Bruinja, Gegrommel fan satyn

Over: Tsead Bruinja, Gegrommel fan satyn, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2003. Gegrommel fan satyn is Tsead Bruinja’s derde Friestalige dichtbundel. In 2000 verscheen De wizers yn it read, een bundel gedrenkt in persoonlijk drama, waarin dissociatie en desintegratie voelbaar werden gemaakt … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , , | Reaksjes út op Tsead Bruinja, Gegrommel fan satyn

Tsead Bruinja, De man dy’t rinne moat

Over: Tsead Bruinja, De man dy’t rinne moat, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2001. Vergeleken met Tsead Bruinja’s eerste Friestalige dichtbundel, het in 2000 verschenen De wizers yn it read, stelt de opvolger teleur. Analoog aan de figuur uit de titel van … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , | Reaksjes út op Tsead Bruinja, De man dy’t rinne moat

Tsead Bruinja, De wizers yn it read

Over: Tsead Bruinja, De wizers yn it read, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2000. Het zesde gedicht in De wizers yn it read begint met: ‘ik leau yn ús taal’, en eindigt met: ‘myn Frysk is net geef // mar it is … Fierder lêze

Pleatst yn 2000–2007 | Tagged , , | Reaksjes út op Tsead Bruinja, De wizers yn it read