Tag Archives: Tsjalling Hiddes Halbertsma

In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Eeltsje Hiddes Halbertsma hâlde yn 1818 as studint medisinen in semester yn Heidelberg ta, dêr’t er him bekwaamde yn de ferloskunde. Werom yn Nederlân joech er syn proefskrift yn it ljocht en stjoerde er in eksimplaar nei syn Heidelberger learmaster … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , | Comments Off on In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)

Nog geen jaar na de dood van zijn eerste echtgenote ging Tsjalling Hiddes Halbertsma, 45 jaar oud, koopman in boter en kaas te Grouw, een nog jonge weduwe vrijen. Zowel zijn kinderen als zijn broers zagen dat aanvankelijk met lede … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852)