Anne Sexton, Fyfde psalm

 
Fyfde psalm

Lit Christopher en Anne te foarskyn komme mei in baarch sa grau as in helpprofessor. Wa’t fuortkomt út dong en de metro makket gif swiet.

Lit harren te foarskyn komme mei in mol dy’t út in stoma wei foar it ljocht kommen is om de sinne op te slokken.

Te foarskyn mei in koweblomke dat as in hân iepengiet en teld wurde wol oant hy hâldt fan my.

Te foarskyn mei in sinesappel dy’t syn bûslampe oandwaan sil en yn it tsjuster skine sil as wat hillichs.

Te foarskyn mei in slak dy’t syn brein bynt en ûntbynt binnen in hurde plasse. Nimmen stjoert in brief nei de slak.

Lit Christopher en Anne te foarskyn komme mei in inketfisk dy’t syn gif meibringt om oer de Heare te spielen as raand drop.

Te foarskyn mei in blomkoal dy’t harsels nêst Him delsette sil en noedzje sil as in wyt brein.

Te foarskyn mei in roas dy’t as fenuslippen iepenteart en in loai fernoegen is.

Te foarskyn mei in narsis dy’t útdost is as in ballerina en bûten it oerâlde foarjier yn dûnset.

Te foarskyn mei in hûn dy’t flekt is, glimket en de skriklike stjerren in poat jout.

Te foarskyn mei in kakkerlak dy’t grutternôch is en wês Franz Kafka (mei er, al is er yn syn keamer opsletten, yn frede rêste). Elk dy’t yn in doaze fan hokker ôfmjittings ek opsletten sit, moat wiswier by de hân hâlden wurde. Treinen en fleantugen hearre net op slot. It soe tastien wêze moatte en flean derút en de mûle fan de Heare yn. De Heare is myn hoeder, Hy sil my opslokke. De Heare is myn hoeder, Hy stiet my ta derút te gean.

Lit Christopher en Anne te foarskyn komme mei in karper dy’t twa tredde kear te grut is om wêr dan ek noflik te passen.

Komme mei in panter dy’t as oalje lâns de tûke siperet en katoenen wynsels as poaten hat.

Komme mei de Mediterrannee by sinneskynwaar as de stjerren in tombreed ûnder it oerflak sliepe.

Komme mei in beamkikker dy’t foar it fjild wichtiger is as Big Ben. Hy soe net opsletten wurde moatte.

 

Fifth Psalm

Let Christopher and Anne come forth with a pig as bold as an assistant professor. He who comes forth from soil and the subway makes poison sweet.

Let them come forth with a mole who has come from the artificial anus into the light to swallow the sun.

Come forth with a daisy who opens like a hand and wants to be counted for he loves me.

Come forth with an orange who will turn its flashlight on and glow in the dark like something holy.

Come forth with a snail who ties and unties his brain within a hard skull. No one sends a letter to the snail.

Let Christopher and Anne come forth with a squid who will come bringing his poison to wash over the Lord like melted licorice.

Come forth with a cauliflower who will plunk herself down beside Him and worry like a white brain.

Come forth with a rose who unfolds like nether lips and is a languid delight.

Come forth with a daffodil who is got up as a ballerina and who dances out into the ancient spring.

Come forth with a dog who is spotted and smiling and holds up his paw for the awful stars.

Come forth with a cockroach large enough to be Franz Kafka (may he rest in peace though locked in his room). Surely all who are locked in boxes of different sizes should have their hands held. Trains and planes should not be locked. One should be allowed to fly out of them and into the Lord’s mouth. The Lord is my shepherd, He will swallow me. The Lord is my shepherd, He will allow me back out.

Let Christopher and Anne come forth with a carp who is two-thirds too large to fit anywhere happy.

Come with a leopard who seeps like oil across the branch and has cotton batten for paws.

Come with the Mediterranean on a sunny day where the stars sleep one inch below the surface.

Come with a tree-frog who is more important to the field than Big Ben. He should not be locked in.

 

O Ye Tongues [V], út The Death Notebooks, 1974

a cockroach large enough to be Franz Kafka – Yn Die Verwandlung, in ferhaal út 1915 fan Franz Kafka, feroaret de haadpersoan, Gregor Samsa, yn in grut ynsekt. Syn heit, mem en suster slute him op yn syn keamer. Om harren net langer ta lêst te wêzen, beslút Gregor úteinlik om te stjerren.
Big Ben – Benjamin Franklin (1706–1790), ien fan de founding fathers fan de Feriene Steaten, ûntwerper fan de Amerikaanske Unôfhinklikheidsferklearring en de earste Postmaster General, sis mar minister fan posterijen. Ferlykje de Sande psalm, rigel 2.

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd , , . Bookmark de permalink.